Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over de  informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling in verband met het vaststellen van de legitieme van een legitimaris, die tevens erfgenaam was. In deze zaak is de kernvraag of moeder en zoon gehouden zijn de andere zoon inzage of een afschrift te verstrekken van de door hem genoemde stukken, dit in verband met de bepaling van zijn aandeel in de nalatenschap van vader. Bij dagvaarding van 26 oktober 2016 heeft de zoon [...]

Erfrecht. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door de notaris. Dwangsom. Kosten van boedelbeschrijving een schuld van de nalatenschap?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door de notaris. Dwangsom. Kosten van boedelbeschrijving een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een verzocht bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door een notaris ex artikel 672 Rv. Verzoeker wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek om een notaris aan te wijzen in de zin van artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ten overstaan van wie een boedelbeschrijving dient te worden opgesteld, Verzoeker stelt dat hij geen enkel inzicht heeft in de omvang van de nalatenschap van erflaatster. Om die reden [...]

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van percelen grond. Onderscheid tussen juridische en economische eigendom. Toedeling.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Waardering van percelen grond. Onderscheid tussen juridische en economische eigendom. Toedeling.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de waardering van percelen grond uit een nalatenschap en over het onderscheid tussen juridische en economische eigendom. De vorderingen in deze procedure hebben betrekking op de verdeling van de nalatenschap van moeder, bestaande uit de juridische eigendom van de drie percelen grond, en op de verdeling van de gemeenschappelijke economische eigendom van die drie percelen. Blijkens afzonderlijke notariële akten van 17 juni 2015 hebben A en B ieder hun aandeel in de economische [...]

Legitieme. Vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Welke rechter is bevoegd?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Welke rechter is bevoegd?

De Rechtbank Limburg heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot de betaling van een voorschot op de legitieme portie en over het recht van de legitimaris [...]

Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot opheffing van een conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Erflaatster heeft de [...]

Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een notariële akte. Was verrekening tussen meerdere partijen mogelijk? Het geschil komt op het volgende neer. [...]

Erfrecht. Legaat. Vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind.

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind.

De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind. Eiseres vordert als erfgenaam van erflater om gedaagde [...]

Uitleg van een testament. Afstammeling. Kleinkinderen. Plaatsvervulling. Wie is erfgenaam?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Afstammeling. Kleinkinderen. Plaatsvervulling. Wie is erfgenaam?

De Rechtbank Den Haag heeft op 22 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag wie in een testament als erfgenamen bedoeld waren. Kern van de zaak is wie de erfgenamen [...]

Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeurs rekening en verantwoording aan de erfgenamen diende af te leggen. De erfgenamen als eisers [...]

Oudere blog items

Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

Erfrecht. Executeur. Ontslag van executeur. Gewichtige reden. Toetsingsnorm. Wantrouwen. Verstoorde verhouding. Complexiteit van de nalatenschap.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executeur. Ontslag van executeur. Gewichtige reden. Toetsingsnorm. Wantrouwen. Verstoorde verhouding. Complexiteit van de nalatenschap.

Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie