Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme en de berekening van de legitieme in verband met gemaakte giften. Artikel 4:67 bepaalt dat bij berekening van de legitieme porties in aanmerking worden genomen door de erflater gedane giften aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is (aanhef en lid d) en andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor het overlijden van de erflater is geschied (aanhef [...]

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over een beheerovereenkomst in een nalatenschap. Was sprake van een daad van beheer of van wanbeheer? De advocaat van eiseres stelt dat gedaagde, zonder de kinderen daarvan op de hoogte stellen en zonder dat eiseres daarmee heeft ingestemd, de familierekening heeft opgeheven. Daarmee is het beheer van die rekening geëindigd. Gedaagde heeft daarmee niet overeenkomstig haar bevoegdheden als beheerder gehandeld. Indien gedaagde nog wel als beheerder moet worden aangemerkt, stelt eiseres dat er sprake [...]

Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 juni 2019 uitspraak gedaan over een machtiging tot het doen van een schenking bij bewind. In geschil is de machtiging tot schenking in het kader van meerderjarigenbewind. De bewindvoerder de rechter verzocht haar te machtigen tot het doen van een schenking van € 187.633,07 aan twee erfgenamen, al dan niet onder nader door de rechter te stellen voorwaarden. Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden? De rechter oordeelt als volgt. De rechter volgt de [...]

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte proceskosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap. Partijen zijn al enkele [...]

Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de zorgplicht van een notaris betreffende het informeren over een gedaan afstand van recht op het inroepen van de [...]

Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 20 mei 2019 uitspraak gedaan over de opeisbaarheid en het moment van ontstaan van een vordering op een erfdeel uit een nalatenschap. Eiseres ontvangt sinds [...]

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2019 uitspraak gedaan over de waardering van de inboedel van een nalatenschap. De erfgenamen hebben tot op heden geen volledige overeenstemming weten te [...]

Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. De erfgenaam verzoekt om de huidige executeurs te ontslaan. De advocaat [...]

Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 22 maart 2019 nog eens de regels uiteengezet betreffende een processueel ondeelbare rechtsverhouding, zoals dat geldt tussen de erfgenamen van een nalatenschap. [...]

Oudere blog items

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

25 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

19 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

5 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

22 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie