Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een partiële verdeling mogelijk was tijdens de executele. Bevoegde rechter en toepasselijk recht. Groot-Brittannië. Nu eiseres in Groot-Brittannië woonachtig is en de vordering uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen en zo ja, welk recht moet worden toegepast. Erflater is na 17 augustus 2015 overleden, zodat de Erfrechtverordening van toepassing is. [...]

Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme directe opeisbaarheid was. Beoordeeld moet worden of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de legitieme porties direct opeisbaar zijn jegens de vrouw. Hierover gaan de grieven van appellanten. Appellanten betogen dat uit het ontbreken van een expliciete bepaling, zoals een langstlevende beding, geen bedoeling van erflater blijkt. De opeisbaarheid van de legaten geeft eerder weer dat de bedoeling van de erflater juist was dat geïntimeerden hun legitieme portie [...]

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige redenen aanwezig waren voor het ontslag van de executeur. In het verzoekschrift vraagt verzoeker de rechter om de executeur te ontslaan. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat sprake is van gewichtige redenen. Hij verwijst daar voor naar de omstandigheid dat de communicatie tussen verzoeker en verweerster (broer en zus) niet goed verloopt, dat de nalatenschap van de erflaatster positief is en dat het beheer van de nalatenschap, door [...]

Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot de toekenning van een som ineens uit een nalatenschap. Verzoekster vraagt om haar bij beschikking, uitvoerbaar bij [...]

Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten gerechtvaardigd was. De grief van appellante heeft betrekking op [...]

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de zoon van de erflater verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording aan een mede-erfgenaam [...]

Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van het loon van een benoemde vereffenaar op grond van de Recofa-richtlijnen. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 [...]

Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan over de zorgplicht en de informatieplicht van een notaris ten aanzien van een samenhang tussen een beding in een samenlevingscontract [...]

Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheden van de executeur bij de afwikkeling van een nalatenschap. Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. [...]

Oudere blog items

Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie