Kindsdeel

Wilt u uw kindsdeel in een erfenis opeisen? Weigeren de andere erfgenamen dit kindsdeel uit de erfenis aan u te betalen? Wij helpen u bij het opeisen van uw kindsdeel in een erfenis. Uiteraard staan wij u ook bij als u wilt voorkomen dat een kindsdeel wordt opgeëist. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het formulier. Kijkt u ook eens op onze aparte website over kindsdeel.

Kindsdeel erfenis: wat is dat?

Het woord ‘kindsdeel’ is geen juridisch woord; u zult het niet tegenkomen in de wetgeving. Meestal wordt onder kindsdeel verstaan: het deel in een erfenis waar een kind recht op heeft na het overlijden van de eerste ouder. In verreweg de meeste gevallen is dit kindsdeel pas opeisbaar na het overlijden van de andere ouder.

Onze advocaat voert veel procedures over een kindsdeel. De eerste vraag is altijd of het voor de klant interessant is om een hoger kindsdeel te krijgen dan waarvan wordt uitgegaan. Als dat het geval is, wordt de berekening van het kindsdeel door onze advocaat zorgvuldig onder de loep genomen. Zo kan soms de waarde van de woning veel hoger zijn dan aanvankelijk werd aangenomen, omdat de erfgenamen uitgingen van de waarde op de aangifte successierecht. Bel onze advocaat kindsdeel (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Kindsdeel of legitiemeportie

Een kindsdeel is het erfdeel uit de erfenis van de eerst overleden ouder, waar een erfgenaam recht op heeft. Een legitieme portie is het deel waar een legitimaris recht op heeft als hij is onterfd. Onze advocaat berekent altijd voor u wat er meer is, het kindsdeel of de legitieme portie. Het kan immers zijn dat er zoveel giften zijn gedaan, terwijl de eerste ouder nog geen vijf jaar geleden is overleden. Dan kan een legitieme portie groter zijn dan het kindsdeel. Bel onze advocaat kindsdeel als u vragen heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Informatie over een kindsdeel

Onze advocaten merken dat klanten soms onvoldoende informatie hebben om het kindsdeel te berekenen. Soms gaat het om een overlijden van 20 of 30 jaar geleden. De andere erfgenamen of de langstlevende (stief)ouder moet de informatie verschaffen die hij heeft. Als erfgenaam bent u immers ook eigenaar geworden van bijvoorbeeld de bankafschriften, de aangiften en aanslagen IB enzovoorts. Onze advocaat kindsdeel kan dus voor u eisen dat u de benodigde informatie krijgt om uw kindsdeel te kunnen bepalen. Bel nu: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Kindsdeel: opeisbaar of niet?

Hiervoor merkten wij reeds op dat het kindsdeel in een erfenis in veel gevallen niet opeisbaar is. Daarbij maakt het verschil of de eerste ouder onder het oude erfrecht (van vóór 2003) is overleden of erna. Immers onder het oude erfrecht kan het zijn dat, als er geen testament is gemaakt, het kindsdeel opeisbaar is. Onder het nieuwe recht zal in de meeste gevallen de opeisbaarheid van een kindsdeel moeilijker zijn, maar onze advocaat kindsdeel kan voor u kijken naar de mogelijkheden. Het testament kan soms bepalen onder welke voorwaarden een kindsdeel in een erfenis opeisbaar is, bijvoorbeeld bij hertrouwen of vertrek naar een verpleeghuis.

Er is de laatste tijd veel jurisprudentie over verzwijgende erfgenamen. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de opeisbaarheid van een kindsdeel omdat de langstlevende bepaalde zaken uit de erfenis verzwijgt. In dat geval zouden de kinderen dan toch hun kindsdeel krijgen en ook de zaken die de langstlevende verzwijgt. Bel ons: 020-3980150.

Mag de langstlevende het kindsdeel voldoen?

De langstlevende echtgenoot mag tijdens haar leven het kindsdeel voldoen. In de meeste gevallen hoeft ze dat niet, omdat het kindsdeel niet opeisbaar is, maar ze mag het wel. De langstlevende echtgenoot mag ook zelf bepalen dat ze tijdens haar leven het ene kind wel het kindsdeel uitbetaalt en het andere niet. Zij kan ook een afspraak maken over de rente die over het kindsdeel wordt vergoed en ook op dit punt kan zij de kinderen verschillend behandelen. Bel onze advocaat kindsdeel als u hierover vragen heeft: 020-3980150.

De hoogte van het kindsdeel

Wij merken in onze 25-jarige praktijk dat in veel gevallen onduidelijk is hoe hoog het kindsdeel in een erfenis is, omdat er nooit een echte verdeling van de erfenis is geweest. In dat geval kan de aangifte voor het successierecht een indicatie geven. ‘Indicatie’ omdat de waarde van de nalatenschap in de aangifte successierecht vaak niet een reële afspiegeling is van de waarde van de nalatenschap. In dat geval zullen wij met u de waarde zo goed mogelijk reconstrueren, waarbij wij informatie voor u kunnen opeisen of taxateurs kunnen laten benoemen. Het is ons in bepaalde gevallen op deze wijze gelukt het kindsdeel in een erfenis aanzienlijk te verhogen. Bel onze advocaat kindsdeel (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Rente over het kindsdeel

Als er sprake is van een wettelijke verdeling, dan bepaalt artikel 13 van boek 4 BW dat er alleen rente wordt berekend over de vordering van de kinderen (dus het kindsdeel) als de wettelijke rente hoger is dan 6 %. Dat is de laatste jaren niet het geval. Dus in veel erfenissen met een wettelijke verdeling, kan onze advocaat kindsdeel de laatste jaren geen rente eisen. Maar dat kan anders zijn als de wettelijke verdeling niet van toepassing is (vaak oudere erfenissen).

Uit de praktijk van onze advocaat blijkt immers dat in die gevallen de rente die verschuldigd is over het kindsdeel in sommige gevallen hoog kan oplopen. Een testament kan bepalen dat een hoge rente verschuldigd is of er kunnen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de rente na het overlijden van de eerste ouder. Wij kunnen u helpen een zo hoog mogelijke rente over het kindsdeel in een erfenis te eisen. Bel onze advocaat kindsdeel (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Een procedure over een kindsdeel

Als u wilt procederen over een kindsdeel, dan zal onze advocaat eerst kijken of het kindsdeel al is vastgesteld. Immers als de hoogte nog niet bekend is, dan moet misschien een procedure bij de kantonrechter worden begonnen. Als de hoogte van het kindsdeel wel vaststaat en u bent het er mee eens, dan zal onze advocaat (als de executeur en/of de erfgenamen weigeren om het kindsdeel te betalen) voor u een procedure beginnen bij de rechtbank. Die procedure is relatief eenvoudig, begint met een dagvaarding, waarna een antwoord volgt en vervolgens een zitting. Vaak wordt de zaak geschikt op de zitting, maar anders wordt er zes weken later (en soms later) vonnis gewezen.Bel onze advocaat kindsdeel als u wilt procederen over een kindsdeel of als u gedagvaard bent: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Advocaat kindsdeel

Kijkt u ook eens op onze aparte website over kindsdeel. Maddie Wisman en Toon Kool zijn beiden ‘advocaat kindsdeel’. Zij kunnen u helpen een zo hoog mogelijk kindsdeel in een erfenis op te eisen of dit juist te voorkomen. Als er een erfenis is met een kindsdeel en u wilt een advocaat vragen stellen, bel dan 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.