Advocaat Kindsdeel

Wilt u uw kindsdeel in een erfenis opeisen? Weigeren de andere erfgenamen dit kindsdeel uit de erfenis aan u te betalen? Wij helpen u bij het opeisen van uw kindsdeel in een erfenis. Uiteraard staan wij u ook bij als u wilt voorkomen dat een kindsdeel wordt opgeëist.

Op deze pagina heeft onze advocaat kindsdeel een overzicht voor u gemaakt van de belangrijke punten die spelen bij een kindsdeel, zoals de vraag of het opeisbaar is of hoe u een kindsdeel van 20 of 30 geleden kunt berekenen. Bel ons vrijblijvend: 020-3980150 of stel (ook vrijblijvend) uw vraag via het formulier.

Bel nu

Kindsdeel erfenis: wat is dat?

Het woord ‘kindsdeel’ is geen juridisch woord; u zult het niet tegenkomen in de wetgeving. De definitie voor het woord ‘kindsdeel’ van onze advocaat kindsdeel is: het deel in een erfenis waar een kind recht op (erfdeel) heeft na het overlijden van de eerste ouder. In verreweg de meeste gevallen is dit kindsdeel pas opeisbaar na het overlijden van de andere ouder.

Onze advocaat kindsdeel geeft u een voorbeeld: vrouw en man zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en hebben twee kinderen gekregen. Man overlijdt in 2005 en heeft geen testament. Eerst moet dan de huwelijksgemeenschap worden berekend en de helft daarvan is de erfenis. Het kindsdeel van de kinderen is dan 1/3 van de erfenis (dus 1/6 van de hele huwelijksgemeenschap). Bel gerust onze advocaat erfrecht vrijblijvend als u hierover uitleg wilt.

Vaak gebeurt er bij het overlijden van de eerste ouder helemaal niets. De kinderen willen hun geld nog niet opeisen en kunnen dat meestal ook nog niet. Vaak wordt er ook geen berekening gemaakt van de kindsdelen. Pas als de vrouw overlijdt zijn de kindsdelen van de kinderen opeisbaar en moet de berekening alsnog worden gemaakt. Onze advocaat kindsdeel kan u dan helpen om het kindsdeel alsnog te berekenen bijvoorbeeld aan de hand van de aangifte erfbelastin. Bel onze advocaat kindsdeel (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Mail vrijblijvend

Informatie over een kindsdeel

Onze advocaten merken dat klanten soms onvoldoende informatie hebben om het kindsdeel te berekenen. Vaak hebben ze geen administratie van de eerste ouder die is overleden meer. Soms gaat het om een overlijden van 20 of 30 jaar geleden. De andere erfgenamen of de langstlevende (stief)ouder moet de informatie verschaffen die hij heeft. Als erfgenaam bent u immers ook eigenaar geworden van de administratie en daarnaast heeft u ook recht op informatie, die onze advocaat kindsdeel voor u kan opeisen.

Welke informatie kan onze advocaat kindsdeel opeisen? Het gaat bijvoorbeeld om de aangifte successierecht van destijds, aangiftes IB, bankafschriften (als die er nog zijn) of stukken met de waarde van de woning. Onze advocaat kindsdeel kan dus voor u eisen dat u de benodigde informatie krijgt om uw kindsdeel te kunnen bepalen. Bel nu: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Neem contact op

Kindsdeel: opeisbaar of niet?

Hiervoor merkten wij reeds op dat het kindsdeel in een erfenis in veel gevallen niet opeisbaar is. Daarbij maakt het verschil of de eerste ouder onder het oude erfrecht (van vóór 2003) is overleden of erna. Immers onder het oude erfrecht kan het zijn dat het kindsdeel opeisbaar is. Onder het nieuwe recht zal in de meeste gevallen de opeisbaarheid van een kindsdeel moeilijker zijn, maar onze advocaat kindsdeel kan voor u kijken naar de mogelijkheden. Het testament kan soms bepalen onder welke voorwaarden een kindsdeel in een erfenis opeisbaar is, bijvoorbeeld bij hertrouwen of vertrek naar een verpleeghuis.

Er is de laatste tijd veel jurisprudentie over verzwijgende erfgenamen. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de opeisbaarheid van een kindsdeel omdat de langstlevende bepaalde zaken uit de erfenis verzwijgt. In dat geval zouden de kinderen dan toch hun kindsdeel krijgen en ook de zaken die de langstlevende verzwijgt. Onze advocaat kindsdeel kan met u de mogelijkheden bespreken. Bel ons vrijblijvend: 020-3980150 of stel (ook vrijblijvend) hier uw vraag

Bel nu

De hoogte van het kindsdeel

Onze advocaat kindsdeel heeft veel ervaring met het bepalen  hoe hoog het kindsdeel in een erfenis is. Soms is dat lastig omdat er nooit een echte verdeling van de erfenis is geweest. In dat geval kan de aangifte voor het successierecht een indicatie geven. ‘Indicatie’ omdat de waarde van de nalatenschap in de aangifte successierecht vaak niet een reële afspiegeling is van de waarde van de nalatenschap. In dat geval zullen wij met u de waarde zo goed mogelijk reconstrueren, waarbij wij informatie voor u kunnen opeisen of taxateurs kunnen laten benoemen. Het is ons in bepaalde gevallen op deze wijze gelukt het kindsdeel in een erfenis aanzienlijk te verhogen.

Naast het bepalen van de waarde van een woning met een taxateur, kunnen soms ook nog bankafschriften worden opgeëist. Als de andere erfgenamen de administratie hebben, zullen zij daarvan een kopie moeten verschaffen. De banken gaan vaak tot 7 jaar terug met het geven van oude bankafschriften. Zij vragen daar wel geld voor. De belastingdienst gaat vaak verder terug en kan oude aangiftes IB verschaffen met alle financiële gegevens. Zo kunnen wij samen de hoogte van het kindsdeel bepalen. Bel onze advocaat kindsdeel (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Mail vrijblijvend

Rente over het kindsdeel

Als er sprake is van een wettelijke verdeling, dan bepaalt artikel 13 van boek 4 BW dat er alleen rente wordt berekend over de vordering van de kinderen (dus het kindsdeel) als de wettelijke rente hoger is dan 6 %. Dat is de laatste jaren niet het geval. Dus in veel erfenissen met een wettelijke verdeling, kan onze advocaat kindsdeel de laatste jaren geen rente eisen. Maar dat kan anders zijn als de wettelijke verdeling niet van toepassing is (vaak oudere erfenissen).

Uit de praktijk van onze advocaat blijkt immers dat in die gevallen de rente die verschuldigd is over het kindsdeel in sommige gevallen hoog kan oplopen. Een testament kan bepalen dat een hoge rente verschuldigd is of er kunnen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de rente na het overlijden van de eerste ouder. Wij kunnen u helpen een zo hoog mogelijke rente over het kindsdeel in een erfenis te eisen. Bel onze advocaat kindsdeel (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Bel nu

Mag de langstlevende het kindsdeel voldoen?

De langstlevende echtgenoot mag tijdens haar leven het kindsdeel voldoen. In de meeste gevallen hoeft ze dat niet, omdat het kindsdeel niet opeisbaar is, maar ze mag het wel. De langstlevende echtgenoot mag ook zelf bepalen dat ze tijdens haar leven het ene kind wel het kindsdeel uitbetaalt en het andere niet. Zij kan ook een afspraak maken over de rente die over het kindsdeel wordt vergoed en ook op dit punt kan zij de kinderen verschillend behandelen.

Ook als een kindsdeel nog niet opeisbaar is, lukt het onze advocaat kindsdeel toch vaak om door onderhandelen een groot deel van het kindsdeel te ontvangen. Dat gebeurt meestal in een procedure om de hoogte van het kindsdeel vast te stellen. De rechter zal immers tijdens die procedure proberen of partijen niet een schikking willen treffen. Vaak moet u dan genoegen nemen met een iets lager kindsdeel, maar u heeft er dan wel zelf beschikking over. Bel onze advocaat kindsdeel vrijblijvend als u hierover vragen heeft: 020-3980150 of stel (ook vrijblijvend)  hier uw vraag.

Bel nu

Kindsdeel of legitieme portie

Soms halen klanten de begrippen kindsdeel en legitieme door elkaar. Een kindsdeel is het erfdeel uit de erfenis van de eerst overleden ouder, waar een erfgenaam recht op heeft. Een legitieme portie is het deel waar een legitimaris recht op heeft als hij is onterfd. In sommige gevallen kan het interessant zijn om een (aanvullend) beroep op de legitieme te doen naast het vragen om een kindsdeel, maar daar moet u erg voorzichtig mee zijn. Als wilt weten of dat interessant voor u is, bel dan vrijblijvend onze advocaat kindsdeel: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Mail vrijblijvend

Een procedure over een kindsdeel

Onze advocaat kindsdeel zal eerst onderzoeken of de hoogte van het kindsdeel al vaststaat voordat u een procedure begint om uw kindsdeel op te eisen. Immers als de hoogte nog niet bekend is, dan moet misschien een procedure bij de kantonrechter worden begonnen. Onze advocaat kan dan voor u een verzoekschrift indienen, zodat de kantonrechter de hoogte van het kindsdeel kan vaststellen.

Als de hoogte van het kindsdeel wel vaststaat en u bent het er mee eens, dan zal onze advocaat (als de executeur en/of de erfgenamen weigeren om het kindsdeel te betalen) voor u een procedure beginnen bij de rechtbank. Die procedure is relatief eenvoudig, begint met een dagvaarding, waarna een antwoord volgt en vervolgens een zitting. Vaak wordt de zaak geschikt op de zitting, maar anders wordt er zes weken later (en soms later) vonnis gewezen.Bel onze advocaat kindsdeel vrijblijvend als u wilt procederen over een kindsdeel of als u gedagvaard bent: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Bel nu

Kindsdeel wordt soms vergeten

Onze advocaat kindsdeel ziet soms dat een erfenis zuiver wordt aanvaard, terwijl de erfgenaam vergeet dat er nog kindsdelen moeten worden uitbetaald. In veel gevallen zal het niet zoveel uitmaken, omdat degenen die het kindsdeel moeten ontvangen ook de erfgenamen zijn die het moeten voldoen, maar soms is het een stiefmoeder die de kindsdelen moet voldoen en die heeft uiteraard zelf geen recht op een kindsdeel. Het kan dan zijn dat een kindsdeel door de rente zo groot is dat de erfenis negatief wordt! Past u dus goed op en bel ons vrijblijvend met uw vragen: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Mail vrijblijvend

Advocaat kindsdeel

Kijkt u ook eens op onze aparte website over kindsdeel. Onze ‘advocaat kindsdeel’ van Brenner advocaten kan u helpen een zo hoog mogelijk kindsdeel in een erfenis op te eisen of dit juist te voorkomen. Op de homepage van deze website kunt u verschillende onderwerpen over het erfrecht vinden zoals over de legitieme portie of het verdelen van een erfenis. Als er een erfenis is met een kindsdeel en u wilt een advocaat vragen stellen, bel dan vrijblijvend 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Bel nu