Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over de  informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling in verband met het vaststellen van de legitieme van een legitimaris, die tevens erfgenaam was. In deze zaak is de kernvraag of moeder en zoon gehouden zijn de andere zoon inzage of een afschrift te verstrekken [...]

Door | 18 oktober 2020

Erfrecht. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door de notaris. Dwangsom. Kosten van boedelbeschrijving een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een verzocht bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door een notaris ex artikel 672 Rv. Verzoeker wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek om een notaris aan te wijzen in de zin van artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) [...]

Door | 12 oktober 2020

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van percelen grond. Onderscheid tussen juridische en economische eigendom. Toedeling.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de waardering van percelen grond uit een nalatenschap en over het onderscheid tussen juridische en economische eigendom. De vorderingen in deze procedure hebben betrekking op de verdeling van de nalatenschap van moeder, bestaande uit de juridische eigendom van de drie percelen grond, en op [...]

Door | 4 oktober 2020

Legitieme. Vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Welke rechter is bevoegd?

De Rechtbank Limburg heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot de betaling van een voorschot op de legitieme portie en over het recht van de legitimaris op informatie. De erflaatster heeft bij testament beschikt over haar nalatenschap. Voor zover hier van belang heeft zij in dit testament het volgende bepaald dat [...]

Door | 28 september 2020

Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot opheffing van een conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Erflaatster heeft de aandelen in een feitelijk door eiser bestierde onderneming aan hem gelegateerd. Ook heeft zij eiser ter zake dit legaat tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Eiser heeft de [...]

Door | 21 september 2020

Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een notariële akte. Was verrekening tussen meerdere partijen mogelijk? Het geschil komt op het volgende neer. Volgens eisers is in de notariële akte een meerpartijenverrekening (na cessie) overeengekomen van twee schulden. Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? [...]

Door | 15 september 2020

Erfrecht. Legaat. Vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind.

De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind. Eiseres vordert als erfgenaam van erflater om gedaagde te veroordelen om binnen 10 dagen na het vonnis de hoofdsom van het bij testament toegekende legaat te betalen tot een bedrag van € 25.000. [...]

Door | 7 september 2020

Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeurs rekening en verantwoording aan de erfgenamen diende af te leggen. De erfgenamen als eisers hebben gevorderd dat de executeurs rekening en verantwoording afleggen over de periode van 1 januari 2015 tot het overlijden van erflater op 11 oktober 2015. [...]

Door | 24 augustus 2020

Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over een gelegateerd bedrag dat overeenkomt met de waarde van de legitieme portie. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testamenten van 3 november 2009 en 20 mei 2010. Daarbij heeft zij gedaagde tot enig erfgenaam benoemd en aan de zoon van erflaatster en een [...]

Door | 20 augustus 2020