toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een partiële verdeling mogelijk was tijdens de executele. Bevoegde rechter en toepasselijk recht. Groot-Brittannië. Nu eiseres in Groot-Brittannië woonachtig is en de vordering uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter [...]

Door | 25 mei 2020

Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme directe opeisbaarheid was. Beoordeeld moet worden of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de legitieme porties direct opeisbaar zijn jegens de vrouw. Hierover gaan de grieven van appellanten. Appellanten betogen dat uit het ontbreken van een expliciete bepaling, zoals [...]

Door | 18 mei 2020

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige redenen aanwezig waren voor het ontslag van de executeur. In het verzoekschrift vraagt verzoeker de rechter om de executeur te ontslaan. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat sprake is van gewichtige redenen. Hij verwijst daar voor naar de omstandigheid [...]

Door | 11 mei 2020

Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten gerechtvaardigd was. De grief van appellante heeft betrekking op de proceskosten. Appellante betoogt dat de rechtbank haar ten onrechte in de proceskosten heeft veroordeeld. Geïntimeerden voeren aan dat appellante in de werkelijke kosten van [...]

Door | 27 april 2020

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de zoon van de erflater verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording aan een mede-erfgenaam op grond van de aan hem door de erflater verstrekte opdracht. De grieven betreffen de stelling van geïntimeerde dat appellant gehouden is aan haar rekening [...]

Door | 20 april 2020

Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van het loon van een benoemde vereffenaar op grond van de Recofa-richtlijnen. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verbinding met artikel 4:208 lid 2 onder a BW heeft een door de rechter benoemde vereffenaar recht [...]

Door | 14 april 2020

Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan over de zorgplicht en de informatieplicht van een notaris ten aanzien van een samenhang tussen een beding in een samenlevingscontract en het testament van de erflater. Op 13 juni 2017 heeft de notaris met erflater en klaagster een bespreking gevoerd in verband met de korte [...]

Door | 6 april 2020

Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheden van de executeur bij de afwikkeling van een nalatenschap. Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer. De rechtbank overweegt als volgt. A was als executeur bevoegd tot beheer van de goederen van de nalatenschap. Voor de aan [...]

Door | 30 maart 2020

Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de redelijkheid en billijkheid op grond van artikel 3:166 lid 2 BW jo art 6:2 BW met betrekking tot het negatieve saldo (tekort) van een nalatenschap bij zuivere aanvaarding van die nalatenschap. Gedaagde heeft de door eiser gestelde schulden van de nalatenschap [...]

Door | 22 maart 2020