Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Procesrecht. Is vordering tot afleggen van rekening en verantwoording een voorlopige voorziening? Incidentele vordering. Hoger beroep van een tussenvonnis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording een voorlopige voorziening is in de zin van artikel 223 Rv. Appellant, geïntimeerde en hun broer C zijn samen erfgenaam in de nalatenschap van hun vader die in 2005 is overleden. Tot [...]

Door | 11 januari 2021

Erfrecht. Mag zoon namens de nalatenschap procederen? Lening. Kwijtschelding? Schenking? Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de zoon als erfgenaam een vordering tot terugbetaling van een lening ten behoeve van de nalatenschap mocht instellen. Het geschil betreft het volgende: de zoon vordert terugbetaling aan de nalatenschap van een door erflater aan de moeder na de echtscheiding verstrekte [...]

Door | 4 januari 2021

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Verdeling van het saldo van een bankrekening. Schulden van de nalatenschap.

De Rechtbank Gelderland heeft op 6 november 2020 uitspraak gedaan over de verdeling van het saldo van een bankrekening in een nalatenschap. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 27 december 1985 waarin zij haar kinderen als erfgenamen heeft aangewezen ieder voor een gelijk, en derhalve 1/5e deel. De nalatenschap van erflaatster is [...]

Door | 14 december 2020

Legitieme. Giften. In aanmerking te nemen giften. Berekening van de legitieme. Bewijslast.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 november 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme portie en de daarmee in aanmerking te nemen giften. De Legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, vermeerderd met de in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden, vermeld in artikel [...]

Door | 7 december 2020

Erfrecht. Gebruiksrecht van een woning. Rechtmatig verblijf? Duurzame gemeenschappelijke huishouding? Vordering van de executeur tot ontruiming.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot de ontruiming van een woning waarvan een erfgenaam een gebruiksrecht had verkregen. De executeur en gedaagde zijn zus en broer van elkaar. Zij zijn samen met nog twee andere broers en nog een zus erfgenaam in de nalatenschap [...]

Door | 30 november 2020

Erfrecht. Testament. Tweetrapsmaking. Fideï-commissair vermogen. Vruchtgebruik. Vervreemding. Zaaksvervanging. Interen.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over een tweetrapsmaking en een fideï-commissair vermogen. De rechtbank zal bespreken wat er met het bezwaarde vermogen is gebeurd na het overlijden van oma en voor het overlijden van moeder. Daarbij zal eerst worden besproken wat de consequenties zijn van de door oma in haar [...]

Door | 23 november 2020

Erfrecht. Bewaarneming van contant geld. Schenking ter zake des doods? Vormvereisten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2020 uitspraak gedaan over een bewaarneming van contante geld en de vraag of er sprake was van een schenking ter zake des doods. Bewaarneming van contante gelden. Schenking ter zake des doods? Vormvereisten. De rechter oordeelt als volgt. Vooropgesteld wordt dat bewaarneming de overeenkomst is waarbij de ene [...]

Door | 16 november 2020

Legitieme. Procesrecht. Incident. Vrijwaring. Gedaagden al gedagvaard in de hoofdzaak. Nodeloze gemaakte proceskosten.

De Rechtbank Limburg heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan in een incident tot vrijwaring met betrekking tot de vaststelling van de legitieme. Eiseres maakt aanspraak op haar legitieme portie. Tevens vordert zij veroordeling van gedaagde in zijn hoedanigheid van erfgenaam en als gevolmachtigde van alle erfgenamen tot betaling aan eiseres van € 74.929,00, vermeerderd [...]

Door | 9 november 2020

Erfrecht. Verzoek tot het wijzigen of opheffen van een legaat. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Schenking.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het wijzigen of het opheffen van een legaat. Partijen zijn broer en zuster van elkaar. De zuster doet een beroep op artikel 4:123 BW. Na het overlijden van erflaatster zijn aanslagen erfbelasting van € 54.909 aan haar opgelegd. De aanslagen recht van [...]

Door | 2 november 2020

Erfrecht. Boedelbeschrijving. Zijn taxatiekosten aan te merken als schulden van de nalatenschap? Verjaring. Verrekening.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of taxatiekosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap. Eiseres stelt dat zij voor het opmaken van de boedelbeschrijving de woning heeft moeten laten taxeren en dat de kosten daarvan voor rekening van verweerder komen. Voor zover haar vordering verjaard [...]

Door | 26 oktober 2020