toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering van een erfgenaam inmiddels was verjaard. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid staat aan het gedane beroep op verjaring niet in [...]

Door | 14 maart 2019

Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap, gezien de waarde van de nalatenschap ruimschoots voldoende was om al de schulden te voldoen, nog vereffend diende te worden. Verzoeker verzoekt dat de kantonrechter de verdeling vaststelt op grond van 3:185 Burgerlijk Wetboek (BW), zo [...]

Door | 10 maart 2019

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Gelderland heeft op 20 september 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Testamentair bewindvoerder heeft aan de rechtbank opheffing van het testamentair bewind verzocht (art. 4:178 lid 2 BW). Het verzoek is niet ingediend door een advocaat. Op grond van artikel 281 lid 1 [...]

Door | 3 maart 2019

Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 oktober 2018 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap? Appellanten en geïntimeerde zijn de enige erfgenamen in de nalatenschap van hun vader de heer (hierna te noemen: erflater) die [...]

Door | 22 februari 2019

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 16 januari 2019 uitspraak gedaan over de toepassing van de beginselen van de redelijkheid en billijkheid op de verdeling van een erfenis. Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. De rechter oordeelt als volgt. Een vereffenaar in een nalatenschap heeft een privatieve bevoegdheid voor wat [...]

Door | 15 februari 2019

Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het opmaken van een boedelbeschrijving. Deze zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. Daarbij spelen vragen van overgangsrecht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden voor inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op [...]

Door | 9 februari 2019

Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de omvang van de legitieme. Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen [...]

Door | 3 februari 2019

Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 september 2018 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de omvang van de taak van de executeur. Met betrekking tot de vordering heeft echtgenote het volgende aangevoerd. Als de kantonrechter zou beslissen dat zij niet in het opgedragen bewijs is geslaagd, geldt dat [...]

Door | 26 januari 2019

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Voor zover van belang heeft het hof bij tussenarrest overwogen dat het de vordering van geïntimeerde om voor recht te verklaren dat hij de nalatenschap van [...]

Door | 16 januari 2019

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over de herroeping van een vonnis. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest waarin door rechtbank vastgestelde verdeling is bekrachtigd af: verzoeker beoogt geen verdeling die van die beslissing afwijkt, maar aanvullende verdeling. Daar is herroeping niet het middel toe. [...]

Door | 9 januari 2019