toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Voor zover van belang heeft het hof bij tussenarrest overwogen dat het de vordering van geïntimeerde om voor recht te verklaren dat hij de nalatenschap van [...]

Door | 16 januari 2019

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over de herroeping van een vonnis. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest waarin door rechtbank vastgestelde verdeling is bekrachtigd af: verzoeker beoogt geen verdeling die van die beslissing afwijkt, maar aanvullende verdeling. Daar is herroeping niet het middel toe. [...]

Door | 9 januari 2019

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft op 22 november 2018 uitspraak gedaan over een verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Verzoeksters verzoeken de kantonrechter inzake de nalatenschap van de heer C, hierna te noemen: erflater, toestemming te verlenen om de nalatenschap van erflater alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Verzoeksters merken [...]

Door | 5 januari 2019

Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het terugkomen op een bindende eindbeslissing. Was sprake van een feitelijke of juridische misslag? Was sprake van wilsonbekwaamheid van de erflater? De rechtbank stelt voorop dat het criterium om terug te komen op een bindende eindbeslissing is, of de eisen [...]

Door | 21 december 2018

Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een ondercuratelestelling. Het verzoek tot opheffing van de ondercuratelestelling werd afgewezen omdat de noodzaak voor de ondercuratelestelling nog steeds bestond. Bij beschikking van 10 juli 2014 heeft de kantonrechter in de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, [...]

Door | 7 december 2018

Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2018 uitspraak gedaan over de legitieme en over het bewijs van een mondeling aangegane geldlening. Gedaagde heeft primair het bestaan van de geldlening betwist. Zijdens eiser is ter comparitie gesteld dat de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen en het bedrag van € 40.000,- [...]

Door | 29 november 2018

Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was wegens dementie van de erflater. Eiser stelt primair dat het testament van erflater van 15 december 2015 nietig is, omdat erflater ten tijde van die testamentswijziging niet wilsbekwaam was. Ter onderbouwing van [...]

Door | 24 november 2018

Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of door het gedrag van de erfgenamen sprake was van een zuivere aanvaarding van de nalatenschap. De vraag die thans beantwoord moet worden is of appellanten c.s. de nalatenschap van erflater beneficiair dan wel zuiver aanvaard hebben, [...]

Door | 15 november 2018

Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over een koopovereenkomst van onroerend goed, die in strijd was met testamentair beperkt vervreemdingsverbod. Indien komt vast te staan dat met de twee perceelaanduidingen telkens de veldwei is bedoeld, heeft, met inachtneming van de hierna volgende punten (i) en (ii), [...]

Door | 10 november 2018

Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Overijssel heeft op 19 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek benoeming vereffenaar. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen. Op 16 oktober 2017 is te Deventer overleden mevrouw X (hierna te noemen erflaatster). Blijkens mededeling van het Centraal Testamentenregister van de KNB van 23 oktober [...]

Door | 4 november 2018