toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan  over de vraag of de voorwaarde in testament vervuld was. Een van de kinderen vordert het uitbetalen van het erfdeel. Volgens gedaagden is vervroegde uitbetaling niet aan de orde. Volgens hen is het erfdeel pas opeisbaar bij het overlijden van moeder. Is de voorwaarde in [...]

Door | 3 augustus 2020

Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het testament een uitsluitingsclausule bevatte. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank bepaald, in het kader van de verdeling van de tussen partijen ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, dat het erfdeel van de vrouw uit de nalatenschap van haar moeder aan de vrouw wordt [...]

Door | 6 juli 2020

Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van onttrekking van gelden van de bankrekening van erflaatster. Gedaagde heeft aangevoerd dat zij veel voor de moeder heeft gedaan. Zij noemt het wekelijkse bezoek met de moeder aan de kapper, het kopen van kleding en schoenen voor [...]

Door | 29 juni 2020

Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een overdracht van aandelen tegen een marktconforme prijs had plaatsgevonden of dat sprake was van een gift, die bij de vaststelling van de legitieme betrokken moet worden. Om het erfdeel van eiser te kunnen vaststellen moet rekening worden gehouden met eventuele [...]

Door | 22 juni 2020

Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad van een andere erfgenaam. Eiser vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 3.486,31, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding en de proceskosten. Eiser [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een legaat tegen inbreng. In haar testament heeft erflaatster haar beide kinderen benoemd tot haar erfgenamen. Het erfdeel van eiser heeft erflaatster bepaald op de omvang van zijn wettelijk erfdeel (legitieme portie); het overige heeft zij nagelaten aan gedaagde. Aan gedaagde [...]

Door | 8 juni 2020

Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 3 maart 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een onterfd kind tegen de overige erfgenamen in verband met het moederlijk erfdeel en de legitieme uit de nalatenschap van vader. Waren de erfgenamen aansprakelijkheid naar evenredigheid met betrekking tot het moederlijk erfdeel als de legitieme uit de nalatenschap van [...]

Door | 1 juni 2020

Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een partiële verdeling mogelijk was tijdens de executele. Bevoegde rechter en toepasselijk recht. Groot-Brittannië. Nu eiseres in Groot-Brittannië woonachtig is en de vordering uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter [...]

Door | 25 mei 2020

Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme directe opeisbaarheid was. Beoordeeld moet worden of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de legitieme porties direct opeisbaar zijn jegens de vrouw. Hierover gaan de grieven van appellanten. Appellanten betogen dat uit het ontbreken van een expliciete bepaling, zoals [...]

Door | 18 mei 2020

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige redenen aanwezig waren voor het ontslag van de executeur. In het verzoekschrift vraagt verzoeker de rechter om de executeur te ontslaan. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat sprake is van gewichtige redenen. Hij verwijst daar voor naar de omstandigheid [...]

Door | 11 mei 2020