Advocaat verdeling erfenis

Op deze pagina heeft onze advocaat verdeling erfenis een overzicht voor u gemaakt van de onderwerpen die belangrijk zijn bij de verdeling van een erfenis. Wij zijn een kantoor gespecialiseerd in het erfrecht met zeer veel ervaring. Jaarlijks helpen wij bij vele tientallen verdelingen. Leest u de pagina eens rustig door en als u vragen heeft bel dan vrijblijvend onze advocaat verdeling erfenis: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Meningsverschil over de verdeling van een erfenis

Soms proberen erfgenamen jarenlang een oplossing te vinden voor hun meningsverschillen over de verdeling van een erfenis. Onze advocaat verdeling erfenis heeft veel ervaring met het bereiken van een mooie schikking voor u. Soms kunt u immers door te schikken veel sneller een oplossing vinden om de erfenis te verdelen. Onze advocaat zorgt voor maximaal resultaat.

Als het echt niet lukt om een oplossing te vinden kan onze advocaat verdeling erfenis veel beter zo snel mogelijk verdeling vragen bij de rechter. Onze advocaat presenteert dan voor u maximaal hoe u wilt dat de erfenis moet worden verdeeld en de rechter beslist hoe het moet. Dat kan betrekkelijk snel met een dagvaarding, een antwoord, een zitting en dan een vonnis. Als het mee zit heeft u binnen zes maanden een oplossing, terwijl u anders misschien nog jaren bezig bent zonder oplossing. Bel onze advocaat om de erfenis door de rechter te laten verdelen: 020-3980150.

Wat is de verdeling van een nalatenschap?

Eigenlijk vindt u niet zoveel artikelen in het ‘erfrecht-boek’ van het Burgerlijk Wetboek: Boek 4. Voor de verdeling van een nalatenschap kunt u beter kijken in boek 3, vooral in artikel 182. Een verdeling van een nalatenschap houdt in dat erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt. Dus bijvoorbeeld één erfgenaam krijgt de woning en een andere erfgenaam krijgt het saldo van de bankrekeningen. Onze advocaat verdeling erfenis kan daarbij helpen.

Een verdeling van een nalatenschap moet tussen alle erfgenamen gebeuren. Onze advocaat verdeling erfenis kan samen met de notaris ‘verloren’ erfgenamen opsporen en in de verdeling betrekken. De verdeling van een nalatenschap gebeurt aan het einde van de afwikkeling; eerst moeten alle schulden zijn voldaan en dan pas kan de nalatenschap worden verdeeld.  Leg onze advocaat hier geheel vrijblijvend uw vraag voor over de verdeling van een erfenis.

Wat is een wettelijke verdeling?

Onze advocaat verdeling erfenis zal hier uitleggen dat de verdeling van een erfenis vaak via de wettelijke verdeling gaat. Wat is een wettelijke verdeling? Bij een wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de hele erfenis en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Die vordering van de kinderen (kindsdeel) is even groot als het erfdeel van de kinderen. Vroeger was er de ‘ouderlijke boedelverdeling, die lijkt op de wettelijke verdeling.

Een voorbeeld: man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De man overlijdt en heeft geen testament. De wettelijke verdeling geldt en de hele erfenis gaat naar de vrouw. De kinderen kunnen wel hun vordering berekenen, maar moeten wachten tot hun moeder is overleden. Onze advocaat verdeling erfenis kan u goed informeren over de verschillende manier van verdeling van een erfenis: 020-3981050.

Wettelijke verdeling en opeisbaarheid kindsdeel

Bij de wettelijke verdeling van een nalatenschap is het kindsdeel in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. Als u niet zo lang wilt wachten dan kunt u onze advocaat verdeling erfenis bellen om te overleggen of het bij u niet mogelijk is om uw erfdeel eerder te krijgen. In de meeste gevallen zullen de kinderen moeten wachten, maar soms zijn er wel mogelijkheden. In ieder geval kan onze advocaat helpen bij het vaststellen van de hoogte van het erfdeel. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u vragen heeft: 020-3980150.

Verdeling van een erfenis vorderen bij de rechtbank

Als één of meer erfgenamen niet willen meewerken met de verdeling van de nalatenschap, dan kan onze advocaat verdeling van de erfenis bij de rechtbank vragen. Als er zich een woning in de erfenis bevindt, is het verstandig om een notaris een concept-akte van verdeling van de nalatenschap te laten opstellen en de rechtbank te vragen te verdelen volgens deze akte. Ook kunnen wij de rechter vragen om een bepaalde onwillige erfgenaam te laten vervangen door een onzijdig persoon, bijvoorbeeld een notaris, om op die manier de nalatenschap te verdelen.

Het is goed om in de wet te kijken (artikel 3: 185 lid 2 BW) om te zien wat een rechter kan bij de verdeling van een nalatenschap. Onze advocaat verdeling erfenis zal dat voor u doen en u adviseren wat de beste mogelijkheid is. Het verdelen van een erfenis kan dan door de toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten of door overbedeling van een of meer deelgenoten tegen vergoeding van de overwaarde en als derde manier van de verdeling van een nalatenschap wordt genoemd: de verdeling van de netto-opbrengst nadat het op een door de rechter bepaalde wijze is verkocht.

De eerste manier van verdeling van een nalatenschap is bijvoorbeeld door het verdelen van een bedrag van € 100.000,– onder vier erfgenamen. Ieder krijgt dan € 25.000,–. Een andere manier is dat wanneer er een huis van € 100.000,00 in de nalatenschap zit, onze advocaat vordert dat bijvoorbeeld aan één erfgenaam de woning van € 100.000,– wordt toebedeeld en deze erfgenaam de andere drie erfgenamen € 25.000,– per persoon betaalt. Bij de derde manier van verdelen van de erfenis kan de rechter bepalen dat één erfgenaam een woning verkoopt en dat de opbrengst onder de erfgenamen wordt verdeeld. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u een vraag heeft over de verdeling van een nalatenschap (020-3980150) of stel uw vraag hier.

Welke moment en waarde bij de verdeling van een erfenis?

De waarde van een bepaalde zaak speelt een cruciale rol bij de verdeling. De ene erfgenaam zal stellen dat iets niets waard is terwijl de andere erfgenaam juist zegt dat het veel waard is. Een taxatie kan dan de doorslag geven. Onze advocaat verdeling erfenis heeft meerdere contacten om de waarde van bijvoorbeeld een woning of aandelen van een BV te laten vaststellen.

Bij de verdeling van een erfenis moet worden uitgegaan van de waarde ten tijde van het verdelen en dus niet het eerdere moment van overlijden. Dat is anders dan bij de legitieme, waar wel de waarde van het moment van overlijden wordt aangehouden. Tip van onze advocaat verdeling erfenis: als de marktwaarde van een bepaalde zaak die u wilt, stijgt, dan moet u aandringen op een snelle verdeling, want anders betaalt u meer. Laat onze advocaat u informeren hoe u voordeel kunt behalen met een hoge of lage waarde bij de verdeling van de erfenis: 020-3980150

Voorschot op verdeling van een nalatenschap

In sommige gevallen is het mogelijk om een voorschot te krijgen op de verdeling van een nalatenschap. Dit is in beginsel wel een uitzondering, want u krijgt uw erfdeel aan het einde bij het verdelen van de erfenis, als alle schuldeisers zijn betaald. Onze advocaat verdeling erfenis kan in kort geding een voorschot voor u vragen als u een spoedeisend belang heeft en het erfdeel dat u zult krijgen redelijk vaststaat. U heeft spoedeisend belang bij een voorschot op de verdeling van de nalatenschap als u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u echt het geld nodig heeft om bijzondere redenen. Soms is het ook mogelijk om in de gewone procedure (bodemprocedure) een incident op te werpen en dat is vergelijkbaar met een kort geding.

Ook zult u moeten aantonen dat het voorschot dat u vraagt uit de boedel kan worden betaald en dat ook de andere erfgenamen hun erfdeel krijgen bij de verdeling van de nalatenschap. Het moet dus niet zo zijn dat er nog onzekere vorderingen zijn of dat er misschien onvoldoende is om uw voorschot te voldoen. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u een voorschot wilt op de verdeling van een nalatenschap (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Een erfgenaam die niet meewerkt aan de verdeling van een erfenis

Als een erfgenaam niet wil meewerken aan de verdeling van de nalatenschap, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Onze advocaat verdeling erfenis zal dan voor u een dagvaarding opstellen en de zaak voorleggen aan de rechter. Er kan dan bijvoorbeeld worden gevorderd dat de erfenis op een bepaalde manier wordt verdeeld, zoals u dat wilt. Of er kan, zoals wij hiervoor al mededeelden, een onzijdig persoon worden benoemd om de onwillige erfgenaam te vervangen en zo de nalatenschap te verdelen. Soms kan er ook van de rechter een machtiging worden gevraagd om een woning te verkopen tegen de zin in van de niet meewerkende erfgenaam en zo een oplossing te vinden om de erfenis vervolgens te kunnen verdelen. Laat onze advocaat u informeren over de mogelijkheden: 020-3980150.

Stappenplan bij de verdeling van een nalatenschap

Hierbij kort van onze advocaat verdeling erfenis de stappen die moeten worden gezet bij de verdeling van een nalatenschap:

1.  Check het centraal testamenten register als u wilt weten wat het laatste testament van erflater is;

2. Schrijft het testament een bepaalde verdeling voor? Heeft de erflater de wettelijke verdeling van toepassing verklaard of juist uitgeschakeld? Zijn er bepaalde kinderen onterfd?

3. Kijk of er wettelijke regels over de verdeling van een nalatenschap van toepassing zijn zoals de wettelijke verdeling.

4. Als er een executeur is dan betaalt hij de schuldeisers (zoals de legitimarissen en Belastingdienst). Vervolgens maakt de executeur de nalatenschap klaar voor verdeling.

5. Bereken hoe de verdeling van de nalatenschap moet zijn. Verdeel vervolgens de nalatenschap en vergeet niet eventuele inbreng en toerekening.

Mocht u problemen hebben met de verdeling en/of de vereffening van de nalatenschap of ons een andere vraag willen voorleggen, dan kunt u ons bellen (020-3980150) of hier vrijblijvend contact opnemen. In de balk bovenaan of op de homepage van deze website ziet u een overzicht  van de verschillende onderwerpen. Bekijkt u ook eens onze gespecialiseerde website over het verdelen van een erfenis. Onze advocaat heeft daar alle informatie in detail opgenomen.