Verdeling erfenis

Kijkt u ook eens op onze aparte website over de verdeling van een nalatenschap. Het uiteindelijk doel van een erfenis is om tot een verdeling te komen. Als er geen testament is en een echtgenoot met kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling en vindt de verdeling van de nalatenschap automatisch plaats. Alle goederen en schulden gaan dan naar de echtgenoot gaan en de kinderen krijgen een vordering.

Als er geen wettelijke verdeling is moeten alle erfgenamen met elkaar afspreken wie welk goed krijgt. Als u door de andere erfgenamen bent gepasseerd bij een verdeling van de nalatenschap dan kunt u deze door ons laten vernietigen, maar dat moet u wel doen binnen één jaar nadat u kennis heeft gekregen van de verdeling. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u vragen heeft: 020-3980150 of stuur onze advocaat verdeling erfenis uw vraag met dit formulier.

Meningsverschil over de verdeling van een erfenis

Soms proberen erfgenamen jarenlang een oplossing te vinden voor hun meningsverschillen over de verdeling van een erfenis. Soms mondt de verdeling regelrecht uit in ruzie. In die gevallen kan onze advocaat veel beter zo snel mogelijk verdeling vragen van de erfenis bij de rechter. Onze advocaat presenteert dan voor u maximaal hoe u wilt dat de erfenis moet worden verdeeld en de rechter beslist hoe het moet. Dat kan betrekkelijk snel met een dagvaarding, een antwoord, een zitting en dan een vonnis. Als het mee zit heeft u binnen zes maanden een oplossing, terwijl u anders misschien nog jaren bezig bent zonder oplossing. Bel onze advocaat om de erfenis door de rechter te laten verdelen: 020-3980150.

Wat is de verdeling van een nalatenschap?

Eigenlijk vindt u niet zoveel artikelen in het ‘erfrecht-boek’ van het Burgerlijk Wetboek: Boek 4. Voor de verdeling van een nalatenschap kunt u beter kijken in boek 3, vooral in artikel 182. Een verdeling van een nalatenschap houdt in dat erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt. Een verdeling van een nalatenschap moet tussen alle erfgenamen gebeuren. De verdeling van een nalatenschap geschiedt aan het einde van de afwikkeling; eerst moeten alle schulden zijn voldaan en dan pas kan de nalatenschap worden verdeeld. Legitimarissen (personen die een beroep hebben gedaan op hun legitieme portie) doen niet mee aan de verdeling, zij zijn schuldeisers en komen al eerder aan de beurt bij de afwikkeling. Leg onze advocaat hier geheel vrijblijvend uw vraag voor over de verdeling van een erfenis.

Verdeling erfenis: wettelijk of testamentair

Hierna zal onze advocaat uiteen zetten dat de verdeling van een erfenis vaak via de wettelijke verdeling gaat, maar het kan ook zijn dat het testament bepalingen heeft over de verdeling van een erfenis of dat de erflater een afwikkelingsbewindvoerder heeft aangewezen, die de erfenis met bepaalde aanwijzingen moet verdelen. Als er geen wettelijke verdeling van toepassing is en het testament niets bepaalt, gelden de algemene regels van de verdeling van nalatenschappen. Onze advocaat kan u goed informeren over de verschillende manier van verdeling van een erfenis: 020-3981050.

Ouderlijke boedelverdeling en wettelijke verdeling

In oude testamenten komen onze advocaten nog veel ouderlijke boedelverdelingen tegen. In het nieuwe recht bestaat de ouderlijke boedelverdeling niet meer. Het overgangsrecht bepaalt dat de verdeling van de nalatenschap met een “oude” ouderlijke boedelverdeling gewoon kan geschieden. In het nieuwe recht is hiervoor in de plaats gekomen de wettelijke verdeling van een erfenis. Beide figuren lijken op elkaar en het komt er kort op neer dat de langstlevende ouder de erfenis krijgt en de kinderen een niet opeisbare vordering. Als de eerste van twee echtgenoten overlijdt gaat in de meeste gevallen de verdeling vanzelf en vindt dan eigenlijk direct plaats bij het overlijden. Lees over de vorderingen van de kinderen (ook wel kindsdelen genaamd) op onze website over kindsdelen. Het is altijd aan te bevelen dat de vorderingen die ontstaan duidelijk worden vastgelegd.

Bij de wettelijke verdeling van een nalatenschap krijgen de kinderen rente op hun vordering, maar die is laag. Als de kinderen het niet eens zijn met de hoogte van het kindsdeel dan kunnen zij met onze advocaat de Kantonrechter vragen om een hoger kindsdeel vast te stellen. Ook kunnen de kinderen bij de wettelijke verdeling van een erfenis een boedelbeschrijving vorderen. Bel onze advocaat als u vragen heeft over de verdeling van een nalatenschap: 020-3980150.

Wettelijke verdeling en opeisbaarheid kindsdeel

Bij de wettelijke verdeling van een nalatenschap is het kindsdeel in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. Veel kinderen willen niet wachten tot de verdeling van de nalatenschap van de langstlevende ouder en vragen onze advocaat of hun kindsdeel niet al eerder opeisbaar is. De Rechtbank heeft een keer beslist dat een kindsdeel opeisbaar was omdat een langstlevende boedelbestanddelen had verzwegen. Ook kunt u in de literatuur lezen dat een kind soms een beroep kan doen op de actio pauliana, hetgeen kan als de langstlevende bewust zaken onttrekt aan het verhaal van haar kinderen. Ook zouden de kinderen een beroep kunnen doen bij vervreemding door de langstlevende, maar dit zal slechts in extreme gevallen kunnen. Bel onze advocaat erfenis verdeling als u vragen heeft: 020-3980150.

Wie kan er verdeling van een erfenis vragen?

Uiteraard kan een erfgenaam verdeling van een nalatenschap vragen en als de andere erfgenamen niet willen meewerken, leest u hier onder hoe wij voor u verdeling van de erfenis bij de rechter kunnen vragen. Ook een hypotheekhouder en andere schuldeisers van een erfgenaam kunnen verdeling van de nalatenschap vorderen. Een executeur kan geen verdeling van een nalatenschap vorderen, maar een afwikkelingsbewindvoerder (dat is iemand die de erfenis mag verdelen) kan dat wel. Bel onze advocaat verdeling erfenis  als u een vraag heeft: 020-3980150 of stuur uw vraag hier.

Moeten alle erfgenamen meedoen bij de verdeling van een erfenis?

Ja, alle erfgenamen moeten meedoen bij de verdeling van een nalatenschap. Dus als één van de erfgenamen niet akkoord is met de verdeling van de nalatenschap, dan moet in het uiterste geval de rechtbank worden gevraagd om de verdeling vast te stellen. Maar ook bij die procedure bij de rechtbank om de erfenis te verdelen moeten alle erfgenamen meedoen.

Soms gebeurt het dat in een procedure bij de rechtbank of het hof één erfgenaam niet wordt gedagvaard. Onze advocaat kan dan een beroep doen op de ‘exceptio plurium litis consortium’ en het hoger beroep kan dan niet ontvankelijk worden verklaard. Zo kan onze advocaat eenvoudig voor u winnen! Kies dus een goede erfrecht advocaat!

Er is een uitzondering op de regel dat alle erfgenamen aan een verdeling van een nalatenschap mee moeten doen en die vindt u in artikel 3:195 BW: “Een verdeling waaraan niet alle deelgenoten en alle andere personen wier medewerking vereist was, hebben deelgenomen, is nietig, tenzij zij is geschied bij een notariële akte, in welke geval zij slechts kan worden vernietigd op vordering van degene die niet aan de verdeling heeft deelgenomen. Deze rechtsvordering verjaart door verloop van één jaar nadat de verdeling te zijner kennis gekomen is.” Als een nalatenschap is verdeeld in een notariële akte zonder u dan moet u ons snel bellen want dan moet u snel handelen.

Vaak wordt onze advocaat gevraagd of een legitimaris (iemand die een beroep heeft gedaan op zijn legitieme portie) mee doet aan de verdeling van een nalatenschap. Onder het oude recht (voor 2003) was dat namelijk wel het geval. De legitimaris was toen ook erfgenaam en deed mee aan de verdeling van de nalatenschap. Onder het nieuwe recht is dat anders: de legitimaris is schuldeiser geworden en doet dus niet mee aan de verdeling van de nalatenschap. Als de erfgenamen de vordering van de legitimaris hebben voldaan, kunnen zij onderling de nalatenschap verdelen. Bel onze advocaat erfenis verdelen als u een vraag heeft over de verdeling van een nalatenschap: 020-3980150.

Kunt u altijd verdeling van een nalatenschap eisen?

Wij zien als advocaat vaak dat te vroeg wordt geëist om een erfenis te verdelen. Eerst moet een erfenis worden afgewikkeld, dat wil zeggen dat alle schulden worden betaald (zoals de kindsdelen) en dan pas kan de nalatenschap worden verdeeld. Let u dus op, dat soms nog bepaalde zaken moeten worden verkocht om de schulden te betalen en daarna kan pas de erfenis worden verdeeld. Lees op onze aparte website over een executeur en de afwikkeling van een nalatenschap. Als u dat niet eerst doet, kan de rechtbank u niet-ontvankelijk verklaren. Bel onze advocaat verdeling erfenis: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Verdeling van een erfenis vorderen bij de rechtbank

Als één of meer erfgenamen niet willen meewerken met de verdeling van de nalatenschap, dan kunnen wij voor u verdeling bij de rechtbank vragen. Als er zich een woning in de erfenis bevindt, is het verstandig om een notaris een concept-akte van verdeling van de nalatenschap te laten opstellen en de rechtbank te vragen te verdelen volgens deze akte. Ook kunnen wij de rechter vragen om een bepaalde onwillige erfgenaam te laten vervangen door een onzijdig persoon, bijvoorbeeld een notaris, om op die manier de nalatenschap te verdelen.

Het is goed om in de wet te kijken (artikel 3: 185 lid 2 BW) om te zien wat een rechter kan bij de verdeling van een nalatenschap. Dat is immers ook wat de advocaat kan vorderen. Het verdelen van een erfenis kan dan door de toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten of door overbedeling van een of meer deelgenoten tegen vergoeding van de overwaarde en als derde manier van de verdeling van een nalatenschap wordt genoemd: de verdeling van de netto-opbrengst nadat het op een door de rechter bepaalde wijze is verkocht.

De eerste manier van verdeling van een nalatenschap is bijvoorbeeld door het verdelen van een bedrag van € 100.000,– onder vier erfgenamen. Ieder krijgt dan € 25.000,–. Een andere manier is dat wanneer er een huis van € 100.000,00 in de nalatenschap zit, onze advocaat vordert dat bijvoorbeeld aan één erfgenaam de woning van € 100.000,– wordt toebedeeld en deze erfgenaam de andere drie erfgenamen € 25.000,– per persoon betaalt. Bij de derde manier van verdelen van de erfenis kan de rechter bepalen dat één erfgenaam een woning verkoopt en dat de opbrengst onder de erfgenamen wordt verdeeld. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u een vraag heeft over de verdeling van een nalatenschap (020-3980150) of stel uw vraag hier.

De procedure tot verdeling bij de rechtbank

Voor onze advocaten is de verdeling van een erfenis uiteraard gesneden koek, maar u wit waarschijnlijk weten hoe zo’n procedure nu gaat en hoe lang het duurt. De procedure begint met een dagvaarding, die door een deurwaarder wordt uitgebracht en waarin u kunt eisen hoe u de verdeling wilt hebben. De andere erfgenamen kunnen daarop reageren met een conclusie van antwoord. Vervolgens gaat u met onze advocaat naar de zitting en meestal wordt de erfenis dan al op de zitting verdeeld of anders hakt de rechter de knoop door in een vonnis. Vaak duurt een procedure ongeveer 6 maanden. Bel onze advocaat als u een erfenis wilt laten verdelen: 020-3980150.

Welke waarde bij de verdeling van een erfenis?

Bij de verdeling van een erfenis moet worden uitgegaan van de waarde ten tijde van het verdelen en dus niet het eerdere moment van overlijden. Dat is anders dan bij de legitieme, waar wel de waarde van het moment van overlijden wordt aangehouden. Tip van onze advocaat: als de marktwaarde van een bepaalde zaak die u wilt, stijgt, dan moet u aandringen op een snelle verdeling, want anders betaalt u meer. Laat onze advocaat u informeren hoe u voordeel kunt behalen met een hoge of lage waarde bij de verdeling van de erfenis: 020-3980150.

Voorschot op verdeling van een nalatenschap

In sommige gevallen is het mogelijk om een voorschot te krijgen op de verdeling van een nalatenschap. Dit is in beginsel wel een uitzondering, want u krijgt uw erfdeel aan het einde bij het verdelen van de erfenis, als alle schuldeisers zijn betaald. Wij kunnen in kort geding een voorschot voor u vragen als u een spoedeisend belang heeft en het erfdeel dat u zult krijgen redelijk vaststaat. U heeft spoedeisend belang bij een voorschot op de verdeling van de nalatenschap als u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u echt het geld nodig heeft om bijzondere redenen. Ook zult u moeten aantonen dat het voorschot dat u vraagt uit de boedel kan worden betaald en dat ook de andere erfgenamen hun erfdeel krijgen bij de verdeling van de nalatenschap. Het moet dus niet zo zijn dat er nog onzekere vorderingen zijn of dat er misschien onvoldoende is om uw voorschot te voldoen. Bel onze advocaat verdeling erfenis als u een voorschot wilt op de verdeling van een nalatenschap (020-3980150) of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Een erfgenaam die niet meewerkt aan de verdeling van een erfenis

Als een erfgenaam niet wil meewerken aan de verdeling van de nalatenschap, dan kan onze advocaat  dat voorleggen aan de rechter. Er kan dan bijvoorbeeld worden gevorderd dat de erfenis op een bepaalde manier wordt verdeeld, zoals u dat wilt. Of er kan, zoals wij hiervoor al mededeelden, een onzijdig persoon worden benoemd om de onwillige erfgenaam te vervangen en zo de nalatenschap te verdelen. Soms kan er ook van de rechter een machtiging worden gevraagd om een woning te verkopen tegen de zin in van de niet meewerkende erfgenaam en zo een oplossing te vinden om de erfenis vervolgens te kunnen verdelen. Laat onze advocaat u informeren over de mogelijkheden: 020-3980150.

Inbreng bij verdeling erfenis

Inbreng is een systeem bij verdeling van een erfenis waar bepaalde giften worden ‘rechtgetrokken’. Omdat inbreng onder het nieuwe recht alleen hoeft als dit bij de gift is bepaald, is inbreng tegenwoordig vooral interessant als het gaat om ‘oude’ giften van vóór 2003. Onze advocaat kan u uitleggen of een beroep op inbreng voor u bij de verdeling van de erfenis interessant is.

Lees ook onze blogs over de verdeling van een erfenis

Wij maken voor u blogs over actuele zaken op het gebied van het erfrecht, bijvoorbeeld over de verdeling van een nalatenschap. Hieronder zetten wij enkele uitspraken over de verdeling van een nalatenschap op een rijtje, maar u kunt uiteraard ook zelf zoeken op onze pagina met blogs:

Stappenplan bij de verdeling van een nalatenschap

Hierbij kort van onze advocaat verdeling erfenis de stappen die moeten worden gezet bij de verdeling van een nalatenschap:

1.  Check het centraal testamenten register als u wilt weten wat het laatste testament van erflater is;

2. Schrijft het testament een bepaalde verdeling voor? Heeft de erflater de wettelijke verdeling van toepassing verklaard of juist uitgeschakeld? Zijn er bepaalde kinderen onterfd?

3. Kijk of er wettelijke regels over de verdeling van een nalatenschap van toepassing zijn zoals de wettelijke verdeling.

4. Als er een executeur is dan betaalt hij de schuldeisers (zoals de legitimarissen en Belastingdienst). Vervolgens maakt de executeur de nalatenschap klaar voor verdeling.

5. Bereken hoe de verdeling van de nalatenschap moet zijn. Verdeel vervolgens de nalatenschap en vergeet niet eventuele inbreng en toerekening.

Mocht u problemen hebben met de verdeling en/of de vereffening van de nalatenschap of ons een andere vraag willen voorleggen, dan kunt u ons bellen (020-3980150) of hier vrijblijvend contact opnemen. Nogmaals: bekijkt u ook eens onze gespecialiseerde website over het verdelen van een erfenis. Onze advocaat heeft daar alle informatie in detail opgenomen.