Legitieme portie

U kunt een beroep doen op uw legitieme portie als u bent onterfd. Bij een testament kunnen immers wettelijke erfgenamen, bijvoorbeeld kinderen, worden onterfd.  Als legitimaris heeft u vijf jaar de tijd om uw legitieme op te eisen, maar er kan u ook een termijn worden gesteld waarbinnen u moet reageren (artikel 4: 85 BW) en dan is het verstandig om contact op te nemen met onze advocaat legitieme omdat u anders rechten verliest

Als u een beroep wilt doen op uw legitieme portie, is het verstandig contact op te nemen met onze advocaat legitieme. Want als u een beroep doet op de legitieme dan krijgt u de helft van uw erfdeel, dus u moet er wel zeker van zijn dat u op correcte manier bent onterfd. Vaak zijn er mogelijkheden die u als niet-deskundige over het hoofd ziet. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Beroep op legitieme portie in het erfrecht

In de praktijk is het erfdeel meestal groter dan de legitieme portie, dus u moet dus niet te snel een beroep doen op de legitieme portie. Bovendien is het leerstuk van de legitieme portie ingewikkeld. Onze advocaat legitieme is op de hoogte van alle jurisprudentie over bijvoorbeeld wat wel en geen gift is. En dat kan behoorlijk schelen in de hoogte van de legitieme portie.

U krijgt de legitieme portie niet automatisch. U moet er wel een beroep op doen.  Gezien de termijnen moet u daar niet te lang mee wachten, maar nogmaals als u een beroep wilt doen, overleg dan eerst met onze advocaat. U kunt contact opnemen door te bellen met onze advocaat legitieme: 020-3980150 of het contactformulier invullen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met u.

Legitieme is niet hetzelfde als kindsdeel

Vaak wordt de legitieme portie verward met het kindsdeel. Het kindsdeel is echter het erfdeel waar men recht op heeft na het overlijden van de eerste ouder. De legitieme portie is dus het deel waar u recht op heeft ondanks onterving. Bel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of u kunt het contactformulier invullen.

Recht op uw legitieme portie

Wanneer u bijvoorbeeld door (één van) uw ouder(s) in een testament bent onterfd geeft het erfrecht u dus recht op uw legitieme portie. U bent dan geen erfgenaam maar legitimaris. Legitimarissen hebben geen recht op de goederen van de nalatenschap. Wel heeft u als legitimaris een geldvordering op de nalatenschap. Onze advocaat legitieme kan deze vordering voor u instellen, nadat alle benodigde informatie is verkregen.

Als echtgenote heeft u geen recht op een legitieme portie. U kunt wel aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau. Laat u adviseren door onze advocaat over deze andere wettelijke rechten, zoals het gebruik van woning en inboedel. Pas op de korte verjaringstermijnen! Bel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Legitieme portie en informatie

In veel procedures over de legitieme moet onze advocaat eerst informatie opeisen van de executeur of erfgenamen. De legitimaris heeft immers vaak een informatie achterstand. Hij weet vaak niet wat het saldo van de nalatenschap is en welke giften er de laatste jaren zijn gedaan. De legitimaris heeft recht op deze informatie zoals o.a. bankafschriften, aangifte en aanslag IB, aanslagen WOZ en een opgave van giften.

Onze advocaat voert vaak een discussie over de vraag tot hoe ver terug de informatie moet worden verstrekt. In veel gevallen zal het bij een beroep om een legitieme portie gaan om de giften van vijf jaar terug. Maar in geval van afstammelingen kan het verder terug gaan en kan er van een langere periode informatie worden opgevraagd. Als blijkt dat het de bedoeling van de erflater was om de legitiemaris te benadelen dan kan onze advocaat ook langer terug informatie opvragen. Laat onze advocaat legitieme voor u deze informatie opeisen: 020-3980150.

Legitieme portie geeft slechts een recht op vordering in geld

Onder het oude recht werd iemand na een beroep op de legitieme erfgenaam, maar dat is sinds 2003 anders. Sinds 2003 is een legitimaris (iemand die een beroep doet op de legitieme portie) slechts schuldeiser. Een legitimaris heeft niet langer een goederenrechtelijke aanspraak maar slechts een verbintenisrechtelijke. Iemand die zich beroept op zijn legitieme portie heeft dus slechts een concurrente vordering. De legitimaris heeft geen recht op een bepaald goed uit de nalatenschap. Bel onze advocaat legitieme als u een vraag heeft over de legitieme: 020-3980150.

Hoe hoog is nu de legitieme portie?

De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat het kind zou hebben gekregen wanneer het niet onterfd zou zijn. Denk er aan: wanneer het testament is opgesteld voor 1 januari 2003, bestaat de kans dat uw erfrecht legitieme portie groter is! In deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam kunt u bijvoorbeeld lezen hoe dat werkt en een goede advocaat legitieme kan u hiermee veel geld opleveren. Bel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Legitieme portie berekenen

Uitgangspunt voor het berekenen van de legitieme portie is de omvang van de nalatenschap. Van belang daarbij is welke schulden wel en welke schulden niet in mindering mogen worden gebracht bij de berekening van de legitieme. De kosten van de executele (de kosten die die executeur) maakt en het loon van de executeur mogen bijvoorbeeld niet in mindering worden gebracht op de legitieme, terwijl onze advocaat legitieme merkt dat het toch vaak wordt gedaan. Ook de schulden uit legaten die op één of meer erfgenamen rusten mogen niet in mindering worden gebracht op de legitieme. Bel onze advocaat om u te helpen bij de berekening: 020-3980150.

Bij het saldo van de nalatenschap moeten bepaalde giften die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan bij worden opgeteld. Voor de waardering van die giften geldt in principe het moment waarop ze zijn gedaan. Niet alle giften worden meegerekend en sommigen worden alleen meegerekend wanneer ze zijn gedaan in de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden van de erflater.

De legitieme portie is interessant voor erfgenamen die de indruk hebben dat andere erfgenamen veel giften hebben ontvangen. Dat kan ook een gift zijn in de vorm van een woonhuis dat voor een veel te lage prijs aan één van de andere kinderen is verkocht of waarvan de koopprijs is kwijtgescholden bij de levering.  Bel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Legitieme en giften

Onze advocaat weet uiteraard zeer goed welke giften wel en welke geen rol spelen bij het bepalen van een legitieme portie.Vaak wordt de grens van vijf jaar genoemd voor giften, maar onze advocaat kent uiteraard de uitzonderingen. Giften die ouder zijn dan 5 jaar spelen een rol als het gaat om:

  1. giften die kennelijk zijn gedaan en aanvaard met het vooruitzicht van benadeling van legitimarissen;
  2. Giften die de erflater had kunnen herroepen of die voor inkorting vatbaar zijn verklaard;
  3. Voordeel bestemd om pas na het overlijden te worden genoten;
  4. giften door een erflater aan een afstammeling mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van erflater is;

Wat betreft de waardering van de gift geeft de wet aan dat moet worden gekeken naar het tijdstip van de prestatie. Dat wil zeggen dat wordt gewaardeerd naar het tijdstip van de gift. Als dus een woning is geschonken in 1980, dan moet dat de waarde van de woning in 1970 worden genomen. Onze advocaat kan u daarmee helpen.  Artikel 66 lid 2 van boek van het BW kent daar een aantal uitzonderingen op, die worden gewaardeerd naar het moment van overlijden van erflater.

Onze advocaat legitieme kan met u de mogelijkheden onderzoeken om ook oude giften tot de legitieme te rekenen. Bel nu: 020-3980150.

Legitieme portie opeisen

Zes maanden na het overlijden van de erflater wordt de vordering van de legitimaris -de legitieme portie- opeisbaar. Wanneer de legitimaris zijn vordering niet opeist, bijvoorbeeld omdat hij niet weet dat zijn vader of moeder is overleden, vervalt deze na vijf jaar. Degene die zijn legitieme portie wil, moet dus zelf tijdig in actie komen. En let op, zoals wij hiervoor al stelden kunnen de erfgenamen of de executeur u een termijn stellen waarbinnen u moet aangeven of u wel uw legitieme wilt opeisen. Doet u dat niet dan vervalt uw aanspraak (artikel 4: 85 BW). Laat onze advocaat legitieme u dus helpen. Bel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Inkorting

Als de legitieme is berekend dan is het de vraag uit welk gedeelte van de erfenis de legitieme moet worden betaald. Onze advocaat kan u uitleggen hoe het in uw zaak werkt. De wet heeft daar een systeem voor dat er in het kort op neer komt dat de legitieme eerst komt uit het gedeelte waar de erflater niet over heeft beschikt. Als er dan nog een tekort is komt het gedeelte aan de beurt waar de erflater wel over heeft beschikt (erfstellingen en legaten). Als er dan nog steeds tekort is dan kan de legitimaris de begiftgde aanspreken. Bel onze advocaat legitieme als u vragen heeft over deze moeilijke materie: 020-3980150.

Procedure om de legitieme op te eisen

Onze advocaat kan voor u bij de rechtbank de legitieme opeisen of juist de erfgenamen of langstlevende bijstaan die de legitieme wil tegenhouden. De procedure begint met een dagvaarding. U kunt daarin een incidentele vordering instellen (een soort kort geding) om informatie te eisen of een voorschot. Onze advocaat legitieme kan u helpen bij de keuze hierin.

Na de dagvaarding antwoordt de gedaagde met een conclusie van antwoord. Ook hierbij kan onze advocaat legitieme helpen. Hierna volgt een zitting bij de rechtbank. Meestal wordt een erfrechtzaak op een zitting geregeld, maar soms komt er een vonnis. Als het een eindvonnis is dan wijst de rechter een definitief vonnis. Als het een tussenvonnis wordt dan laat de rechter bijvoorbeeld partijen toe om hun stellingen te bewijzen of de rechter benoemt een deskundige om de waarde te bepalen. Bel onze advocaat legitieme als u vragen heeft over een procedure: 020-3980150.

Vragen over de legitieme portie

Boven aan deze pagina of op de homepage van de website kunt nog veel meer onderwerpen vinden over het erfrecht, zoals het kindsdeel of de executeur. Heeft u vragen over de legitieme portie bel dan onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier vrijblijvend uw vraag. Kijk ook eens onze aparte website over de legitieme