Internationaal erfrecht

Als er aan een erfenis internationale aspecten zitten, bent u bij ons advocatenkantoor aan het juiste adres. Het kan zijn dat een erflater een huisje had in Frankrijk of Italië of om bepaalde redenen het erfrecht van een ander land van toepassing heeft verklaard.  Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Erfrechtverordening

Sinds 17 augustus 2015 is het belangrijk om na te gaan of een zaak valt onder het recht dat vóór die tijd gold of het recht dat ná die tijd gold. Op 17 augustus 2015 is immers de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Hieronder behandelen we de twee systemen: het oude en het nieuwe internationale erfrecht:

Het internationale erfrecht van vóór 17 augustus 2015:

Het Nederlands Internationaal erfrecht

Op 1 januari 2012 is het nieuwe boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Aan de hand hiervan moeten twee vragen worden beantwoord. De eerste vraag is welk recht van toepassing is op de erfopvolging (onder andere wie is erfgenaam en wat zijn de erfdelen). De tweede vraag is welk recht van toepassing is op de afwikkeling van de erfenis (onder andere de vereffening, verdeling van de erfenis en bevoegdheden executeur). Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Internationale erfopvolging

Voor het antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op de rechtsopvolging, moet u kijken in het Haags Erfrecht verdrag.  Dit bepaalt dat de gewone verblijfplaats van de overledenen van belang is, als hij op het moment van overlijden ook de nationaliteit van die staat had. Als de overledene niet de nationaliteit had van de staat waar hij woonde, maar hier wel zijn gewone verblijfplaats gedurende meer dan vijf jaar, dan is ook het recht van die staat van toepassing.

Internationale afwikkeling

De vereffening van de erfenis wordt beheerst door Nederlands recht als de erflater zijn gewone verblijfplaats had in Nederland. Als dit laatste niet het geval was, geeft de wet geen regels, maar wijst de literatuur naar het land van de laatste gewone verblijfplaats. Als u een nadeel lijdt door de toepassing van het erfrecht van een ander land kunt u dit, onder bepaalde voorwaarden, vorderen. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Het internationale erfrecht van ná 17 augustus 2015

De verordening regelt welk erfrecht van toepassing is op de gehele nalatenschap. In het huidige Nederlandse systeem bepaalt de nationaliteit van erflater welk recht van toepassing is. De verordening hanteert als uitgangspunt het recht van het land waar erflater zijn gewone verblijfplaats had. De rechter van datzelfde land is bevoegd. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Rechtskeuze

De mogelijkheid bestaat om in een testament van bovengenoemd uitgangspunt af te wijken. Men kan dan het land waar de erflater de nationaliteit van heeft in het testament van toepassing verklaren. Men kan als in het buitenland woonachtige Nederlander het Nederlandse recht van toepassing verklaren in een testament. De Europese erfrechtverordening kent minder rechtskeuzemogelijkheden en hier dient op gelet te worden. Rechtskeuzes die voor 17 augustus 2015 gemaakt zijn, behouden hun geldigheid en hier kan uw advocaat erfrecht u bij helpen. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Internationale verklaring van erfrecht

In de verordening wordt ook een Europese verklaring van erfrecht in het leven geroepen. Een Europese verklaring van erfrecht kunt u laten opstellen door een notaris.  Met zo’n verklaring kan in alle landen die bij de Verordening aangesloten zijn aangetoond worden wie de erfgenamen en legatarissen zijn en welke rechten zij hebben. Door deze verklaring wordt de vererving en afwikkeling van de nalatenschap eenvoudiger.

Als u vragen heeft over een erfenis met internationale aspecten, kunt u altijd hier contact met ons opnemen of ons bellen: 020-3980150. Als u andere vragen heeft over het erfrecht kunt u ook op de homepage van deze website kijken.