toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme, de berekening van de legitimaire massa en over de mogelijkheid van verrekening van vorderingen. Appellant is krachtens testament verleden op 27 augustus 2008 enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap van vader (hierna: erflater) die [...]

Door | 16 maart 2020

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van de financiën van de erflater. Eiseres vordert rekening en verantwoording, waarbij zij een onderscheid maakt tussen de periode 2011 tot augustus 2015, waarbij gedaagde gehouden is tot het afleggen van rekening en [...]

Door | 8 maart 2020

Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en de waardering van onroerend goed in het buitenland. Het hof overweegt als volgt. Beide partijen dienen zich te realiseren dat het hof in het kader van de verdeling het onroerend goed in Indonesië wel aan een deelgenoot kan [...]

Door | 2 maart 2020

Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van het loon van een executeur in afwijking van de regeling in het testament op grond van de redelijkheid en billijkheid. In dit testament heeft erflater verder, zover hier van belang, het volgende bepaald. Ik benoem mijn zoon de heer [verzoeker] tot executeur, [...]

Door | 23 februari 2020

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW toegewezen. Was de vereffenaar tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap? Belanghebbenden hebben de nalatenschap van erflater [...]

Door | 17 februari 2020

Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording moet afleggen aan overige erfgenamen. Als verweer tegen de gevorderde rekening en verantwoording heeft de erfgenaam aangevoerd dat er geen sprake is geweest van beheer van [...]

Door | 9 februari 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verjaring van een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar. De rechter oordeelt als volgt. De rechtbank is van oordeel dat de vordering van eiseres niet verjaard is. De nalatenschap van C [...]

Door | 3 februari 2020

Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie. Legitieme. Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie. De rechter overweegt als volgt. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:81 lid 1 BW is de vordering ter zake van de legitieme portie niet opeisbaar voordat zes [...]

Door | 27 januari 2020

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen executeurs en erfgenamen in kort geding. Vraag was of er voldoende aanleiding was om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. De vorderingen van de gezamenlijke eiseressen strekken tot afgifte van de originele leningsovereenkomst. De gezamenlijke eiseressen leggen, [...]

Door | 18 januari 2020

Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar van een nalatenschap persoonlijk aansprakelijk was voor de schade. Voorop staat dat geïntimeerde als vereffenaar niet is gehouden mee te werken aan verkoop en levering van het appartement aan een derde. Dat is alleen anders als hij zich jegens [...]

Door | 12 januari 2020