toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar door de rechter. Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd. Op grond van artikel 4:203 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende wanneer [...]

Door | 18 december 2019

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur gehouden was om inlichtingen aan de bewindvoerder van een legitimaris te verstrekken. De dochter komt met op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij gehouden is inlichtingen te verschaffen aan de bewindvoerster. Zij voert aan dat zij [...]

Door | 11 december 2019

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een ontslag van de executeur mogelijk was op het verzoek van een legataris. De overledene heeft bij testament van 9 juni 2009 over zijn nalatenschap beschikt. In dit testament heeft de overledene belanghebbenden, zijn kinderen, benoemd tot zijn enig erfgenamen. De erfgenamen [...]

Door | 3 december 2019

Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

De Rechtbank Limburg heeft op 15 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een vergoedingsrecht bestond bij een onder uitsluiting verkregen erfenis. Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en de gemeenschap omvat alle goederen van de echtgenoten bij aanvang van de gemeenschap of nadien verkregen, met uitzondering van “goederen ten aanzien waarvan [...]

Door | 25 november 2019

Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap kwamen of dat deze kosten voor rekening bleven van de executeur. Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf. De rechter oordeelt als [...]

Door | 20 november 2019

Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de verjaring van een meerwaardeclausule en over de mogelijkheid van een verjaring van een vordering tot verdeling. De erfgenamen geïntimeerden hebben zich beroepen op verjaring. De stelling van de erfgenamen is dat de vordering van appellant op 29 september 2000 opeisbaar is geworden en [...]

Door | 12 november 2019

Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 26 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de vereiste aangifte van de erfbelasting was gedaan door de erfgenamen van de erflater. Tussen partijen is in geschil of de vereiste aangifte erfbelasting is gedaan. De inspecteur van de belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat de vereiste aangifte [...]

Door | 5 november 2019

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erflater wilsonbekwaam was geworden vanwege dementie. Oma heeft voor het laatst een testament opgesteld op 21 juni 2010. In dit testament zijn de drie kinderen van moeder benoemd tot erfgenamen in gelijke delen De erfgename heeft betwist dat de geestvermogens van [...]

Door | 29 oktober 2019

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme en de berekening van de legitieme in verband met gemaakte giften. Artikel 4:67 bepaalt dat bij berekening van de legitieme porties in aanmerking worden genomen door de erflater gedane giften aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van [...]

Door | 21 oktober 2019

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over een beheerovereenkomst in een nalatenschap. Was sprake van een daad van beheer of van wanbeheer? De advocaat van eiseres stelt dat gedaagde, zonder de kinderen daarvan op de hoogte stellen en zonder dat eiseres daarmee heeft ingestemd, de familierekening heeft opgeheven. Daarmee is het [...]

Door | 14 oktober 2019