De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een ontslag van de executeur mogelijk was op het verzoek van een legataris.

De overledene heeft bij testament van 9 juni 2009 over zijn nalatenschap beschikt.

In dit testament heeft de overledene belanghebbenden, zijn kinderen, benoemd tot zijn enig erfgenamen. De erfgenamen hebben de nalatenschap zuiver aanvaard.

Ten behoeve van zijn tweede echtgenote, de weduwe, heeft de overledene zijn helft van de echtelijke woning gelegateerd tegen inbreng van de vrije verkoopwaarde alsmede het recht van gebruik van zijn antiek- en kunstcollectie.

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

De rechter oordeelt als volgt.

Ex lid 2 van artikel 4:149 behoort de weduwe niet tot de kring van personen die een verzoek tot ontslag van een executeur kunnen indienen.

De weduwe zal daarom niet ontvankelijk worden verklaard in het verzoek.

Ter zitting heeft zij desgevraagd aangegeven dat haar tegenverzoek bedoeld is om de mogelijkheid van ambtshalve ontslag door de kantonrechter ter zitting aan de orde te stellen.

De rechter is van oordeel dat er geen redenen zijn om over te gaan tot ambtshalve ontslag van de executeur.

Het verzoek van de weduwe daartoe acht de kantonrechter onnodig defamerend jegens de executeur.

De regeling van het ambtshalve ontslag ziet op bijzonder evidente situaties en daarvan is in onderhavige zaak geen sprake.

In tegendeel, de executeur heeft na zijn benoeming door de kantonrechter de afwikkeling van de nalatenschap voortvarend en consci├źntieus ter hand genomen.

Dit blijkt onder meer uit de besprekingen die hij heeft gevoerd met de betrokkenen, de verslaglegging daarvan en de uitgebreide correspondentie.

Ook is het inherent aan de positie van de executeur dat hij standvastig dient te zijn en dat dit afhankelijk van de positie die een bij de afwikkeling van de nalatenschap belanghebbende inneemt (erfgenaam, legataris, schuldeiser, of schuldenaar) wisselend zal worden gewaardeerd.

Inmiddels duurt de afwikkeling van de nalatenschap al meer dan 2,5 jaar.

Dat dit de weduwe zwaar valt, moge zo zijn, maar dit kan de huidige executeur geenszins worden aangerekend, doch heeft veeleer te maken met keuzes die de weduwe heeft gemaakt aangaande de afwikkeling van de nalatenschap.

Gelet op deze uitkomst behoeft het verzoek onder 5.1.b. daarom bij gebrek aan belang geen bespreking.

De executeur heeft tot taak om een boedelbeschrijving met inbegrip van een voorlopige staat van schulden van de nalatenschap op te maken en de bij hem bekende schuldeisers op te roepen tot indiening van hun vorderingen.

In onderhavige nalatenschap is de executeur hiermee nog doende en daarmee is de weduwe bekend. Immers, het verzoek ex artikel 672 Rv dient nu juist om uitvoering te geven aan deze taak. Verder is de executeur nog in afwachting van de uitvoering door de weduwe van de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter van 16 mei 2018.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de executele en de executeur in een erfenis, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.