Van onze advocaat erfrecht. De rechtbank Amsterdam laat zich op 17 oktober 2017 uit over zuivere aanvaarding en een tekort schietende nalatenschap.

De vader van eisers is overleden op 13 maart 1990. Eisers waren erfgenaam, aan de (tweede) was het vruchtgebruik over een stuk land gelegateerd en de inboedel van een woonhuis. De nalatenschap is na het overlijden van erflater niet afgewikkeld.

Op een overzicht van de bankrekening met [nummer] op naam van de echtgenoten e/o de boedel van erflater staat, voor zover van belang dat er begin juli 1990 een bankrekening was met een saldo van NLG 399.463,00, medio juli 1990 was het saldo 0.

De echtgenote, verder erflaatster, is overleden op 3 november 2014. Haar broers, die enig erfgenaam zijn, hebben op 23 december 2014 beneficiair aanvaard.

Eisers vorderen, onder andere, dat gedaagden de schade moeten vergoeden die eisers lijden doordat erflaatster de goederen die aan gedaagden in eigendom toebehoorden en afkomstig waren uit de nalatenschap van erflater heeft vervreemd of verteerd. Zij vragen de rechtbank hun schade vast te stellen op € 455.694,-, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Eisers stellen dat zij  erfgenamen zijn in de nalatenschap van erflater. Tot die nalatenschap behoren de inboedelgoederen van de woning en de saldi van verschillende bankrekeningen. Deze nalatenschap is na het overlijden van erflater niet afgewikkeld. Een groot deel van deze goederen en gelden is na het overlijden van erflaatster niet meer aanwezig. Eisers hebben daardoor recht op een schadevergoeding die bestaat uit de waarde van de vervreemde/verteerde goederen, in totaal een bedrag van € 455.694,-. Gedaagden dienen dat bedrag als erfgenamen van erflaatster en vereffenaars van haar nalatenschap aan eisers te betalen, aldus eisers.

Ter zitting hebben eisers naar voren gebracht dat gedaagden in de periode tussen het overlijden van erflaatster en de beneficiaire aanvaarding mogelijk daden van zuivere aanvaarding hebben verricht. Naar aanleiding daarvan hebben partijen afgesproken dat gedaagden de bankafschriften van de betaal- en spaarrekening(en) van erflaatster in de periode van 1 november 2014 tot en met 31 december 2014 aan eisers zullen overleggen. Gedaagden hebben vervolgens aan eisers twee overzichten van de bankrekening van erflaatster ter hand gesteld: over de periode van 1 juli 2014 tot 11 november 2014 en over de periode van 6 november 2014 tot en met 31 december 2014. Bij hun antwoordakte na comparitie hebben gedaagden een overzicht van de spaarrekening overgelegd.

Eisers hebben bezwaar gemaakt tegen de door gedaagden overgelegde overzichten van de bankrekening van erflaatster, maar de rechtbank stelt vast dat gedaagden de afspraak zijn nagekomen. Uit de door gedaagden overgelegde afschriften kan niet worden afgeleid dat gedaagden in de genoemde periode van de rekening van erflaatster geldbedragen hebben opgenomen dan wel hebben overgemaakt. Evenmin is gesteld noch gebleken dat van andere daden van zuivere aanvaarding sprake is. Gelet hierop kan niet worden vastgesteld dat daden van zuivere aanvaarding hebben plaatsgevonden, waardoor sprake is van een beneficiaire aanvaarding door gedaagden.

De rechtbank stelt vervolgens heel snel vast dat eisers recht hebben op een bedrag van NL 199.731,50 (= € 90.634,20), de helft van het saldo in 1990 omdat het een en/of-rekening betrof. Echter, nu het saldo van de nalatenschap van erflaatster € 11.109,29 bedraagt en er sprake is van beneficiaire aanvaarding is dit laatste bedrag het bedrag waar eisers hoogstens aanspraak op kunnen maken.

Erflaatster heeft inderdaad de nalatenschap van erflater heeft verteerd en daarom hebben eisers recht op het saldo van de nalatenschap van erflaatster, dat wil zeggen op € 11.109,29. Omdat er simpelweg niet meer is, wordt de gevorderde wettelijke rente afgewezen.

Deze uitspraak maakt duidelijk dat het van belang is om een nalatenschap op tijd af te wikkelen. In dit geval geldt “op is op”. Ook maakt de uitspraak het belang van beneficiaire aanvaarding duidelijk. Wanneer de broers van erflaatster zuiver zouden hebben aanvaard waren zij met hun privé-vermogen aansprakelijk geweest. Dat zou ongetwijfeld voor grote problemen hebben gezorgd.

Wacht u dus niet te lang en neem tijdig contact op met Maddie Wisman of Toon Kool om u te laten adviseren.

Lees hier de hele uitspraak.