Van onze advocaat erfrecht. Niet vaak laat de rechtbank zich uit met de woorden “volstrekte onzin”, maar deze onterfde zoon maakte het wel heel erg bont aan het adres van de notaris. Onze advocaat erfrecht bespreekt het vonnis.

[A], de onterfde zoon, woonde met zijn ouders in een woning. Op een bepaald moment hebben de ouders besloten de naastgelegen koestal te laten verbouwen tot een seniorenwoning. De ouders zijn na de verbouwing in augustus 2004 in de seniorenwoning gaan wonen. [A] is in de woning blijven wonen. Hij heeft daarvoor geen vergoeding aan zijn ouders betaald.

[A] is door beide ouders onterfd en in de testamenten is bepaald dat als [A] zich beroept op zijn legitieme portie dat daarmee moet worden verrekend de alsdan gehele eventueel nog bestaande vordering op hem wegens achterstallige huur/vergoeding voor het gebruik van de woning.

[A] vordert -kort samengevat- dat de rechtbank voor recht verklaart dat de notaris een onrechtmatige daad hebben begaan, subsidiair dat zij wanprestatie heeft gepleegd en dat de notaris daarvoor aansprakelijk is. [A] vordert schadevergoeding. Het onrechtmatig handelen zou hebben bestaan uit het feit dat moeder ten tijde van het maken wilsonbekwaam, althans dement was. De notaris had het testament niet mogen maken en heeft de ouders bovendien ook verkeerd geadviseerd.
[A] verwijt de notaris ook dat zij vanwege privéomstandigheden destijds zelf niet, althans onvoldoende (wils)bekwaam was ter gelegenheid van het passeren van de beide testamenten en dat zij alleen al daarom niet had mogen passeren.
Een procedure met betrekking tot een wilsonbekwame erflater is al zelden succesvol, maar een wilsonbekwame notaris?!
[A] baseert zijn stelling vooral op feiten, die ontleend zijn aan zijn eigen ervaringen met zijn moeder. Het lijkt erop dat hij deze feiten achteraf is gaan interpreteren als symptomen van dementie. Het is allemaal zeer summier: op haar verjaardag in 2011 heeft moeder driemaal dezelfde vraag aan [A] gesteld, in 2004 had zij diverse fouten gemaakt in een puzzel (viersterren doorloper) en na haar verhuizing in 2004 had moeder geen hobby’s meer.
Daarnaast worden er op verzoek van [A] diverse getuigen gehoord. De huishoudelijke hulp die zich door [A] nogal onder druk gezet had gevoeld, zijn ex-vriendin, zijn zus en een buurman. Lees hier de uitspraak en de getuigenverklaringen.
De rechtbank stelt vast dat uit deze getuigenverklaringen niet volgt dat moeder ten tijde van het wijzigen van haar testament in 2006 dementerend was. Bewijs van die stelling heeft [A] dus niet geleverd en al helemaal niet van het tweede deel van zijn stelling dat zijn moeder (daardoor) niet meer in staat was haar belangen te overzien. Ook heeft de notaris haar zorgplicht niet geschonden en geen beroepsfout gemaakt.

Maar dan ……

[A] blijkt op basis van eigen onderzoek een reconstructie van het leven van de notaris te hebben gemaakt. Zijn onderzoek bestond, zo beschrijft hij, uit gesprekken met onder meer oud-collega’s, medestudenten en de moeder van de notaris. De dagvaarding meldt hierover het volgende:

Blijkens de reconstructie lijdt de notaris aan epilepsie en als gevolg daarvan faalt haar geheugen regelmatig. Als gevolg van een aantal zeer stressvolle, althans uitzonderlijk ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de notaris, is [A] tot de conclusie gekomen dat het beoordelingsvermogen van de notaris destijds bij het passeren van de akte dermate is aangetast, dat de notaris alleen daarom al de akte van de moeder niet had mogen verlijden en overigens toen überhaupt niet aan het werk als notaris had mogen zijn. 

In het najaar van 2004 overleed plotseling de partner van de notaris. Twee dagen later overleed de zuster van de notaris. De uitvaart van de partner en de zuster was daags achter elkaar. [A] concludeert dat de notaris als gevolg van de vele stressvolle gebeurtenissen een score behaalde destijds van 457 punten op de zogeheten “Life Event Scale”. Volgens psychiaters die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van deze schaal, is het risico op ziek worden hoog tot zeer hoog bij een score van boven de 300 punten.

Anders dan de advocaat van [A] die ter zitting naar de professionele onderbouwing van dit standpunt was gevraagd acht de rechtbank dit standpunt van [A] volstrekte onzin en gaat er verder aan voorbij.

Wanneer u denkt wel een redelijke kans te maken voor het ongeldig laten verklaren van een testament, neemt u dan contact op met onze één van onze advocaten via 020-3980150!