De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW toegewezen. Was de vereffenaar tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

Belanghebbenden hebben de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard. Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard, dient zij in beginsel overeenkomstig de voorschriften van afdeling 3 van titel 6 van boek 4 BW, de wettelijke vereffening, te worden afgewikkeld (artikel 4:202 BW).

De erfgenamen zijn op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW evenwel vrijgesteld van de verplichting te vereffenen volgens de wet indien de executeur in zijn hoedanigheid kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen.

Verzoekers hebben echter, ondanks de ruimschoots-voldoende verklaring verzocht een vereffenaar te benoemen op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW.

Op grond van dit artikel kan de rechtbank na aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende, wanneer hij die met het beheer der nalatenschap belast is in ernstige mate in de vervulling van zijn verplichtingen tekortschiet, daartoe ongeschikt is of niet voldoet aan een last tot zekerheidstelling, wanneer de schulden der nalatenschap de baten blijken te overtreffen, of wanneer tot een verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat deze vereffend is.

Niet in geschil is dat verzoekers door hun aansprakelijkheidstelling belanghebbenden zijn als bedoeld in artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW.

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

De rechter oordeelt als volgt.

De rechter ziet voldoende redenen om op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW een vereffenaar te benoemen en overweegt daartoe als volgt.

De vereffenaar heeft de woning verkocht, terwijl zij van de aansprakelijkheidstellingen van verzoekers wist.

Het is voldoende aannemelijk dat verzoekers door de wijze waarop de woning is verkocht in hun verhaalsrechten zijn geschaad.

Bij de verkoop van de woning is namelijk niet de gehele koopprijs aan de vereffenaar betaald, maar is een deel hiervan betaald in de vorm van een geldlening. De rente op deze geldlening verrekent de vereffenaar bovendien met de huur die zij moet betalen om in de woning te blijven wonen.

Dat de woning niet voor een hoger bedrag dan € 900.000,- verkocht kon worden is door de vereffenaar gesteld, maar is door haar niet onderbouwd.

Door deze gang van zaken is de vereffenaar ernstig tekort geschoten in het beheer van de nalatenschap en is het aannemelijk dat verzoekers in hun verhaalsrechten beperkt zijn.

Daarnaast heeft de vereffenaar ook geen openheid van zaken gegeven over de boedel.

Er is geen boedelomschrijving door haar opgemaakt en evenmin heeft zij de schuldeisers opgeroepen om zich te melden.

Volgens belanghebbenden is het vermogen van de nalatenschap te gelde gemaakt en verdeeld en zijn er verder geen vermogensbestanddelen meer die voor verdeling in aanmerking komen.

Dit standpunt is echter niet te controleren, doordat een boedelbeschrijving ontbreekt en de vereffenaar ook geen stukken heeft overgelegd ter onderbouwing van dit standpunt.

Het is daarom onduidelijks of er voldoende baten zijn om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

De rechter stelt dus vast dat er veel vragen zijn over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Het is onduidelijk wat de boedel inhoudt en wie de schuldeisers zijn.

Ook is de vereffenaar in ernstige mate tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap.

Het verzoek tot het benoemen van een vereffenaar zal daarom worden toegewezen.

Het verzoek om te bepalen dat de kosten van onderhavige procedure een schuld vormen in de nalatenschap van erflater op grond van artikel 4:7 lid 1 sub c BW zal worden toegewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van een vereffenaar of executeur, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.