Van onze advocaat erfrecht. Op 23 februari 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de verwerping van een erfenis door en namens de ouders van hun minderjarige kinderen.

De kantonrechter overwoog als volgt.

Artikel 4:193 BW bepaalt:

1. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Deze termijn kan overeenkomstig artikel 192 lid 2, tweede zin, worden verlengd.

2. Heeft hij de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de erfgenaam beneficiair aanvaard. De kantonrechter kan hiervan aantekening doen houden in het boedelregister.

De kantonrechter constateerde dat de ouders van de betrokken drie minderjarigen zelf op 27 juni 2016 de nalatenschap van erflaatster hadden verworpen. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:12 BW traden op dat moment hun minderjarige kinderen in hun plaats. De in artikel 4:193 lid 1 BW bedoelde drie maanden termijn ving op dit moment aan en eindigde op 26 september 2016. Deze drie maanden termijn was dan ook al geruime tijd verstreken toen op 27 december 2016 de voor de verwerping noodzakelijke machtigingen van de kantonrechters door de griffier werden ontvangen.

Nu ook niet gebleken was van een verzoek tot verlenging van deze drie maanden termijn, zoals bedoeld in artikel 4: 192 lid 2 BW en het wettelijke systeem onvoldoende aanknopingspunten bood om het verzoek van de ouders om te mogen verwerpen namens hun minderjarige kinderen ook op te vatten als een verzoek tot verlenging van die termijn, diende geconstateerd te worden dat vanwege de overschrijding van de termijn de ouders niet meer konden overgaan tot het afleggen van de verklaring van verwerping van de nalatenschap namens hun minderjarige kinderen. De nalatenschap gold daarmee als door hen beneficiair aanvaard.

Gelet op het vorenstaande gelaste de kantonrechter de griffier in het boedelregister aan te tekenen dat de erfenis door de drie minderjarige kinderen beneficiair was aanvaard.

Heeft u vragen over de verwerping van een erfenis, de beneficiaire aanvaarding of over vertegenwoordiging in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat erfrecht op 020-3980150.