Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de zoon van de erflater verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording aan een mede-erfgenaam op grond van de aan hem door de erflater verstrekte opdracht.

De grieven betreffen de stelling van geïntimeerde dat appellant gehouden is aan haar rekening en verantwoording af te leggen over de betalingen en opnames die hij heeft gedaan ten laste van de bankrekeningen van erflaatster en erflater.

Zij voert daartoe aan dat sprake is van een overeenkomst van opdracht en lastgeving tussen erflaatster en erflater enerzijds en appellant anderzijds.

In dat geval bepaalt artikel 7:403 lid 2 BW dat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verantwoording doet van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten en rekening doet van de gelden die hij daarbij ten laste van de opdrachtgever heeft uitgegeven of te diens behoeve heeft ontvangen.

Appellant stelt dat terughoudend moet worden omgegaan met de verplichting tot het afleggen van rekening in verantwoording, zeker nu erflater en erflaatster geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording in hun algemene volmachten hebben opgenomen.

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof is van oordeel dat tussen erflaatster en erflater enerzijds en [appellant] anderzijds een rechtsverhouding heeft bestaan die is aan te merken als een overeenkomst van opdracht.

Het hof leidt uit de stellingen van appellant zelf af dat hij zich jegens erflaatster en erflater heeft verbonden werkzaamheden te verrichten die niet onder de noemer van een andere benoemde overeenkomst zijn te brengen (artikel 7:400 lid 1 BW).

Appellant was op grond van deze overeenkomst van opdracht gehouden rekening en verantwoording te doen ter zake van de uitgaven en opnames van de bankrekeningen van erflaatster en erflater (artikel 7:403 lid 2 BW).

Tot de rechten die voor erflaatster en erflater voortvloeiden uit die overeenkomst van opdracht, behoort ook de bevoegdheid om van de opdrachtnemer te verlangen rekening en verantwoording te af te leggen van de wijze waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten.

De rechtsgevolgen van deze overeenkomst gelden ook voor de erfgenamen van erflaatster en erflater (artikel 6:249 BW); de bevoegdheid rekening en verantwoording te verlangen is onder algemene titel op hen overgegaan (Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 925).

Geïntimeerde stelt de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording in tegen haar mede-erfgenaam.

Zij doet dat in het kader van de procedure waarin zij ook vordert de verdeling van de nalatenschap van erflaatster en erflater vast te stellen.

Deze vordering leent zich ervoor aldus bij deze verdeling te worden betrokken (Hoge Raad, 6 april 2018, HR:2018:535).

Dat appellant al rekening en verantwoording heeft afgelegd aan erflaatster en erflater en zich al van zijn verplichtingen heeft gekweten is niet komen vast te staan.

De stelplicht en de bewijslast dat rekening en verantwoording heeft plaatsgehad rusten op appellant. appellant stelt niet onomwonden dat hij dit heeft gedaan en op welke wijze en biedt ook geen bewijs daarvan aan.

Het hof stelt verder vast dat appellant veel uitgaven heeft gedaan ten behoeve van zichzelf of leden van zijn gezin.

Deze zijn genoemd in het bestreden vonnis. Niet staat vast dat erflaatster of erflater weet hadden van deze uitgaven en dat deze in hun opdracht zijn geschied.

Het is dan ook nodig dat appellant aan geïntimeerde nog eens goed uitlegt waarom deze uitgaven zijn gedaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.