De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van het loon van een benoemde vereffenaar op grond van de Recofa-richtlijnen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verbinding met artikel 4:208 lid 2 onder a BW heeft een door de rechter benoemde vereffenaar recht op het loon.

Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

De rechter stelt het volgende voorop wat betreft de vereffening en de taken van de vereffenaar.

Waar uitgangspunt van de wet is dat een nalatenschap informeel wordt vereffend, dient in bepaalde gevallen, waaronder het onderhavige geval dat door de rechtbank een vereffenaar is benoemd, de vereffening overeenkomstig de regels van de wettelijke vereffening (afdeling 4.6.3 van het Burgerlijk Wetboek) plaats te vinden.

De wettelijke vereffening strekt met name tot bescherming van de schuldeisers.

De vereffenaar heeft dan ook, net als overigens de executeur, als (primaire) taak de schulden van de nalatenschap te voldoen (Hoge Raad 17 mei 2013, HR:2013:BZ3643, NJ 2013/488) en dient aan de, mede voor de vervulling van deze taak geldende, voorschriften van afdeling 4.6.3 te voldoen, zoals het opmaken van een (onderhandse of notariële) boedelbeschrijving, het oproepen van schuldeisers, het neerleggen van een lijst van vorderingen en van een rekening en verantwoording.

In voorkomende gevallen kan met een zogenaamde ‘lichte’ vereffening (artikel 4:221 BW) worden volstaan, bijvoorbeeld omdat de voldoening van de schuldeisers is gewaarborgd.

Voorts is een door de rechter benoemde vereffenaar, als vertegenwoordiger van de erfgenamen, op grond van artikel 72 lid 2 van de Successiewet 1956, gehouden tot al de bij die wet aan erfgenamen opgelegde verplichtingen.

Wanneer de schuldeisers zijn voldaan, dan rust op de vereffenaar uitsluitend de taak om de nalatenschap gereed te maken voor verdeling en een eventueel overschot af te geven (Gerechtshof Den Haag, 14 maart 2018, GHDHA:2018:767).

Voor de vaststelling van het loon van de vereffenaar is in de door de Expertgroep Erfrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T) ontwikkelde en op rechtspraak.nl gepubliceerde Richtlijnen vereffening nalatenschappen aansluiting gezocht bij in de wet geregelde overeenkomstige gevallen, zoals de beloning van een curator in een faillissement, zoals nader geregeld in de zogenaamde Recofa-richtlijnen.

Deze richtlijnen worden in faillissementszaken door de rechtbanken tot uitgangspunt genomen bij de vaststelling van het salaris van curatoren.

De wetgever heeft bij de vereffening van nalatenschappen op meer plaatsen verwezen naar de Faillissementswet.

Op grond daarvan kan voor de vaststelling van het loon van de vereffenaar aansluiting worden gezocht bij de beloning van de curator conform de Recofa-richtlijnen.

De Recofa-richtlijnen, die dus zien op het salaris van de curator in faillissementen, kennen de volgende vergoedingssystematiek.

Het uurtarief is voor de curator en diens kantoorgenoten afhankelijk van hun ervaring (artikel 6.4 sub a e.v.), en voor medewerkers die geen advocaat zijn, van hun relevante ervaring in combinatie met hun opleiding (artikel 6.4 sub d).

Waar voorheen bij de berekening van het salaris ook een boedelfactor werd gehanteerd, is die onder de huidige Recofa-richtlijnen komen te vervallen.

Wel kan de rechter-commissaris (nog steeds) in bijzondere gevallen op verzoek een afwijkend uurtarief toekennen, bijvoorbeeld vanwege de omvang, complexiteit of maatschappelijke impact van een faillissement (artikel 6.4 onder c).

Voorts is in de Recofa-richtlijnen bepaald dat de curator de werkzaamheden in het faillissement, met inachtneming van de moeilijkheidsgraad daarvan, zodanig over hemzelf, zijn kantoorgenoten en de faillissementsmedewerkers verdeelt dat deze werkzaamheden tegen het laagst mogelijke uurtarief worden verricht (artikel 6.4 onder g).

Salaris, waaronder een voorschot daarop, kan alleen worden verzocht op basis van een gespecificeerde registratie van de daadwerkelijk aan het faillissement bestede tijd, waarbij de tijdregistratie in elk geval wordt gespecificeerd naar datum, de soort van werkzaamheid en medewerker die de werkzaamheid heeft verricht (artikel 6.1 en 6.2 Recofa-richtlijnen).

De kantonrechter of indien, zoals in dit geval, benoemd, de rechter-commissaris, heeft een toezichthoudende functie taak met betrekking tot de vereffening van de nalatenschap.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het loon van de vereffenaar of executeur, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.