Wanneer u als erfgenaam er zeker van bent dat een nalatenschap negatief is kunt u beter verwerpen dan beneficiair aanvaarden. Immers, wanneer u beneficiair aanvaardt moet de nalatenschap worden vereffend en zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. De erfgenamen worden dan samen verantwoordelijk voor een aantal wettelijk voorgeschreven verplichtingen in het belang van alle schuldeisers. Praktisch kan dit nogal eens tot problemen leiden.

Wanneer u verwerpt is het heel belangrijk dat u er aan denkt dat mogelijk in uw plaats dan anderen erfgenaam worden. Als zij dezelfde problemen willen vermijden dienen ook zij te verwerpen. Dit kan gelden voor uw kinderen, voor uw minderjarige kinderen en zelfs voor nog ongeboren kinderen!

Bij de rechtbank Midden-Nederland speelde het volgende zich af. Verzoekers zijn erfgenaam van iemand die in 2009 is overleden. Zij hebben de nalatenschap begin 2010 verworpen. Hun kind was weliswaar op dat moment nog niet geboren, maar de vrouw was wel al zwanger. De rechter verwijst naar artikel 1:2 Burgerlijk Wetboek (BW) waarin is bepaald dat een kind waarvan de vrouw zwanger is, als reeds geboren wordt aangemerkt, wanneer het belang van het kind daarom vraagt. Dit is het geval bij het openvallen van een nalatenschap, aldus de rechter.

Voor het beneficiair aanvaarden of verwerpen voor een minderjarige is toestemming van de kantonrechter nodig. Die toestemming moet gevraagd worden binnen drie maanden vanaf het moment dat de minderjarige een nalatenschap toekomt. Dat moment is in dit geval het moment waarop de ouders hebben verworpen.

In dit geval hebben de ouders pas op 8 juli 2018 de betreffende machtiging van de kantonrechter gevraagd. Dat was -uiteraard- te laat. Dat brengt met zich mee dat de nalatenschap geldt als door de minderjarige beneficiair aanvaard en dienen alsnog de wettelijke verplichtingen van de vereffening te worden opgevolgd. Dat zal zo lang na het overlijden van erflater niet meevallen!

De meeste mensen zijn een leek op het gebied van erfrecht. maar juist omdat de wet gecompliceerd is en allerlei handelingen of het nalaten van handelingen vervelende en onbedoelde gevolgen kunnen hebben, is het aan te bevelen om zo snel mogelijk na het overlijden van iemand in wiens nalatenschap u mogelijk wordt betrokken, goed advies in te winnen. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten Toon Kool of Maddie Wisman.