De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over een gelegateerd bedrag dat overeenkomt met de waarde van de legitieme portie.

Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testamenten van 3 november 2009 en 20 mei 2010.

Daarbij heeft zij gedaagde tot enig erfgenaam benoemd en aan de zoon van erflaatster en een zuster van hem gelegateerd een bedrag dat overeenkomt met de waarde van hun legitieme portie.

Zij heeft gedaagde benoemd tot executeur.

Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank merkt op dat tot uitgangspunt strekt dat de waarde van de bezittingen van erflaatster wordt vastgesteld op de datum van haar overlijden.

Voor de berekening van de legitimaire massa zijn daarnaast giften relevant die gewaardeerd worden naar het tijdstip van de prestatie.

Dit betekent dat vorderingen op een bank (banksaldi) in beginsel worden opgenomen met de waarde onmiddellijk na overlijden.

De kosten van de executele en van de executeur worden voor de berekening van de legitimaire massa ex artikel 4:65 juncto 4:7 lid 1 sub d BW niet als schuld van de nalatenschap aangemerkt.

Er is evenmin aanleiding voor het oordeel dat dit kosten van vereffening zijn.

Dit brengt met zich dat deze post dus zal worden gecorrigeerd hetgeen resulteert in een correctie van € 2.203,84. Dit oordeel maakt verdere beoordeling van de redelijkheid van de benzinevergoeding overbodig

De in de boedelbeschrijving opgenomen schenkingen zijn door eiseres niet betwist, zodat deze vast staan.

De schenking aan de kleinkinderen wordt voor de berekening van de legitimaire massa ook in aanmerking genomen gezien de prestatie binnen vijf jaar voor het overlijden van erflaatster is verricht.

Ingevolge artikel 4:64 BW bedraagt de legitieme portie de helft van de waarde waarover de legitieme porties moeten worden berekend gedeeld door het aantal in artikel 4:10 lid 1 BW genoemde personen.

In dit geval betekent dit dat de legitieme portie 1/6 deel is van de legitimaire massa.

Eén en ander brengt met zich dat de legitieme portie waarop eiseres, als erfgename van wijlen erflaatster aanspraak kan maken € 21.445,89 bedraagt.

Op de legitieme portie wordt de waarde van de schenkingen die de legitimaris heeft ontvangen in mindering gebracht.

Onbetwist is dit € 9.000 voor de zoon van erflaatster.

Dit brengt de legitieme portie op een bedrag van € 12.445,89.

Onbetwist is dat de zoon van erflaatster reeds € 500,00 heeft ontvangen rond Kerst 2015, welk bedrag conform artikel 4:71 BW eveneens in mindering strekt op de legitieme portie, zodat resteert € 11.945,89.

Dit bedrag dient de executeur aan eiseres te voldoen.

Over dit bedrag zal de wettelijke rente worden toegewezen vanaf de datum van dagvaarding, zijnde 7 oktober 2019.

Eiseres heeft weliswaar rente gevorderd vanaf 23 juni 2016 maar heeft verzuimd dit toe te lichten, zodat aan deze stelling voorbij wordt gegaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de waardering van roerende en onroerende zaken in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.