De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeurs rekening en verantwoording aan de erfgenamen diende af te leggen.

De erfgenamen als eisers hebben gevorderd dat de executeurs rekening en verantwoording afleggen over de periode van 1 januari 2015 tot het overlijden van erflater op 11 oktober 2015.

De door de executeurs afgelegde rekening en verantwoording is volgens eisers onvoldoende.

Tijdens de comparitie van partijen heeft eiseres toegelicht dat zij de door de executeurs in een bijlage vermelde uitgaven (CAK, Careyn, IB/belasting, schenking 4-5-2015 en overige kosten) ten bedrage van in totaal € 35.176,74 niet betwist en deze wel kunnen kloppen, maar dat het voor haar onduidelijk is wat het inkomen van erflater is geweest in die periode.

Erflater heeft over deze periode ongeveer 9½ keer een AOW-uitkering plus vakantiegeld ontvangen, maar in voormelde bijlage is slechts 1 maand aan AOW-uitkering in de berekening is meegenomen.

Daarnaast klopt volgens eisers het door de executeurs in hun brief d.d. 15 februari 2017 vermelde eindsaldo op 11 oktober 2015 van € 276.736,88 niet.

Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank is van oordeel dat de executeurs zich terecht op het standpunt hebben gesteld dat zij op grond van artikel 4:151 BW niet verplicht zijn om een rekening en verantwoording af te leggen over de periode van 1 januari 2015 tot 11 oktober 2015.

Vast staat echter wel dat de executeurs in deze periode het vermogen van erflater hebben beheerd en gevolmachtigd waren.

De rechtbank is van oordeel dat in onderhavige situatie, waarin erflater in een verzorgingstehuis woonde en weinig uitgaven had, van de executeurs verlangd mag worden dat zij het door hen gevoerde vermogensbeheer verantwoorden.

Daarbij weegt de rechtbank mee dat de executeurs ook uit zichzelf rekening en verantwoording hebben afgelegd.

Verwacht mag in dat geval worden dat deze rekening en verantwoording compleet en juist is.

Eisers hebben echter gemotiveerd betwist dat deze rekening en verantwoording juist is, want volgens eisers is aan AOW-inkomsten van erflater een aanzienlijk te laag bedrag in de rekening en verantwoording opgenomen en is het saldo op de datum van overlijden onjuist.

Door de executeurs is hierop niet gereageerd, zodat deze onduidelijkheden blijven bestaan.

De rechtbank ziet gelet hierop voldoende aanleiding om de executeurs te veroordelen om een nieuwe en aangepaste rekening en verantwoording af te leggen over het vermogen van erflater in de periode van 1 januari 2015 tot 11 oktober 2015.

De executeurs moeten hierin alle inkomsten en uitgaven van erflater duidelijk weergegeven.

 Eisers hebben tevens gevorderd dat de executeurs rekening en verantwoording afleggen over de periode na het overlijden van erflater. Eisers hebben daaraan ten grondslag gelegd dat de door de executeurs afgelegde rekening en verantwoording niet juist is.

Op grond van artikel 4:151 BW zijn de executeurs verplicht om rekening en verantwoording af te leggen.

Dat hebben de executeurs ook gedaan, maar volgens eisers is deze rekening en verantwoording niet compleet.

Nu de executeurs niet van de hen geboden gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een toelichting te geven op hun rekening en verantwoording, is de rechtbank van oordeel dat het ervoor moet worden gehouden dat de afgelegde rekening en verantwoording niet juist is.

De executeurs zullen daarom worden veroordeeld om een nieuwe en aangepaste rekening en verantwoording af te leggen.

Daarin zullen zij met name moeten toelichten waarom de kosten van boekhouder kosten van de nalatenschap zijn en zullen zij het beginsaldo van de nalatenschap van erflater op 11 oktober 2015 nader moeten onderbouwen gelet op wat eisers hebben aangevoerd in het kader van het eindsaldo van het vermogen van erflater voor zijn overlijden.

De rechtbank ziet gelet op het voorgaande aanleiding om te bepalen dat de executeurs de nalatenschap van erflater conform hun nieuwe en aangepaste rekening en verantwoording moet afwikkelen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.