De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een overdracht van aandelen tegen een marktconforme prijs had plaatsgevonden of dat sprake was van een gift, die bij de vaststelling van de legitieme betrokken moet worden.

Om het erfdeel van eiser te kunnen vaststellen moet rekening worden gehouden met eventuele giften die erflaatster bij leven aan haar nakomelingen heeft gedaan.

Eiser heeft erop gewezen dat erflaatster in het verleden op 2 momenten aandelen heeft overgedragen aan gedaagde.

Op 20 oktober 1995 heeft erflaatster in haar hoedanigheid van directeur van beleggingsmaatschappij AFM BV 120 aandelen verkocht en overgedragen aan gedaagde tegen de koopsom van fl. 1,00 (€ 0,45).

Op 20 april 2007 zijn 125 aandelen door erflaatster in haar hoedanigheid van directeur van N B.V. verkocht en overgedragen aan gedaagde tegen een koopsom van € 1,00.

Volgens eiser is bij beide gelegenheden geen reële koopprijs gehanteerd en gaat het in feite om schenkingen.

Bij gebrek aan nadere informatie bepaalt eiser de omvang van de schenking op achtereenvolgens € 10.000,00 voor de aandelen AFM en € 8.000,00 voor de aandelen N BV.

Volgens gedaagde was de waarde van de aandelen nihil.

Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

De rechter oordeelt als volgt.

Wanneer inderdaad voor de in het verleden overgedragen aandelen geen reële prijs door gedaagde is betaald, is sprake van een gift die ingevolge artikel 4:65 BW moet worden betrokken bij de berekening van de legitieme portie, en daarmee dus ook bij de vaststelling van het aandeel van eiser in de nalatenschap.

Over de achtergronden van de aandelenoverdracht AFM heeft gedaagde in reactie op de stellingen van eiser geen inhoudelijk concrete uitleg gegeven waaruit kan worden afgeleid dat zij voor de door haar verworven aandelen een reële prijs heeft betaald.

Daarmee heeft zij de stelling van eiser dat die overdracht een verkapte gift inhield onvoldoende gemotiveerd weerlegd.

Nu concrete aanknopingspunten ontbreken zal de rechtbank bij de berekening van het erfdeel van eiser rekening houden met de, schattenderwijs, door eiser aangegeven waarde van € 10.000,00.

Voor de overdracht van aandelen N B.V. in 2007 ligt dat anders.

Nu de rechtbank toch al een deskundige zal aanstellen om de waarde van de aandelen van erflaatster in N B.V. vast te stellen, zal de rechtbank de vraagstelling aan de deskundige uitbreiden met een vraag naar de waarde van de aan gedaagde in 2007 overgedragen aandelen in N B.V.

Ook wil eiser dat rekening wordt gehouden met de aflossing van de lening aan de schuldeiser W en eventuele andere giften van erflaatster aan gedaagde.

De rechtbank heeft hiervoor geoordeeld dat de schuld aan schuldeiser W niet kan worden aangemerkt als een lening verstrekt aan erflaatster en dat deze dus niet tot de nalatenschap moet worden gerekend.

Voor zover komt vast te staan dat de betaling van deze schuld ten laste van erflaatster is verricht is dus sprake van een gift waarmee bij het bepalen van het wettelijk erfdeel van eiser rekening moet worden gehouden.

Over mogelijk andere giften kan de rechtbank kort zijn: vooralsnog biedt wat eiser hierover naar voren heeft gebracht onvoldoende concrete aanknopingspunten om aan te nemen dat dergelijke giften zijn gedaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over giften en schenkingen in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.