De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van onttrekking van gelden van de bankrekening van erflaatster.

Gedaagde heeft aangevoerd dat zij veel voor de moeder heeft gedaan.

Zij noemt het wekelijkse bezoek met de moeder aan de kapper, het kopen van kleding en schoenen voor haar, het doen van extra boodschappen omdat de moeder een bepaalde levensstijl gewend was, het verzorgen van de was, het maken van uitjes met de moeder, met restaurantbezoek, het vervoeren en vergezellen van de moeder naar dermatoloog en audioloog, alles met gebruikmaking van de auto van de moeder.

De kosten verbonden aan dat gebruik van de auto zijn terecht ten laste van de rekening van de moeder gebracht, aldus gedaagde.

Zij bestrijdt dat de geestelijke bekwaamheid van de moeder zodanig ernstig was afgenomen dat zij wilsonbekwaam was geworden.

Eiser heeft erkend dat gedaagde hand- en spandiensten voor de moeder verrichtte.

Hij bestrijdt dat alle door gedaagde betaalde bedragen daadwerkelijk aan de moeder zijn gespendeerd.

Hij heeft de indruk dat de auto van de moeder door gedaagde ook privé werd gebruikt.

Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

De rechter oordeelt als volgt.

Gedaagde had de beschikking over een bankpas waarmee zij betalingen kon doen van de rekening van de moeder.

De kernvraag die eiser en gedaagde verdeeld houdt is of de onttrekkingen aan die rekening in de periode maart tot november 2015 alle ten goede van de moeder zijn gekomen.

Zou dat niet zo zijn, dan zijn de onttrekkingen die niet ten goede van de moeder zijn gekomen onrechtmatig jegens de boedel en vormen schade die gedaagde aan de boedel moet vergoeden.

In het midden kan daarom blijven of de moeder al dan niet wilsbekwaam was in die periode.

De rechtbank neemt als uitgangspunt het saldo van de bedragen die vermeld zijn op het overzicht van betalingen in de periode maart tot november 2015 van productie 9 bij dagvaarding.

Dat saldo bedraagt € 10.375,11.

Gedaagde heeft niet betwist dat zij die betalingen/onttrekkingen heeft gedaan.

De kosten van een reparatie en van verzekering, wegenbelasting en onderhoudsbeurten, in totaal € 3.489,57, acht de rechtbank niet onrechtmatig.

Gedaagde heeft in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat voor de reparatie kort voor het overlijden van de vader al opdracht was gegeven en dat die door de vader niet bij de verzekeraar was gemeld vanwege de no-claimkorting.

De reden om de auto vooralsnog aan te houden was, zo blijkt uit de brief van de bewindvoerder notaris Konijnenberg van 11 februari 2016 aan de rechtbank destijds gelegen in emotionele betekenis die de auto voor de moeder had.

Daarmee blijven ter beoordeling nog over betalingen tot een bedrag van € 10.375,11 minus € 3.489,57 = € 6.885,54.

Gedaagde heeft in deze procedure wel verwezen naar wat zij ten behoeve van de moeder heeft gedaan, maar de verschillende posten en de bedragen op het overzicht dat eiser als productie heeft overgelegd niet betwist, en vervolgens onvoldoende van een toelichting voorzien.

Het had, gezien de totale omvang van de uitgaven en het feit dat de moeder in een verzorgingshuis verbleef, zonder meer op haar weg gelegen in deze procedure een heldere en volledige verantwoording van de uitgaven te verschaffen met bewijsstukken daarvan.

Nu zij dat niet heeft gedaan kan de rechtbank niet aannemen dat alle onttrekkingen van de rekening aan de moeder ten goede zijn gekomen.

Voor zover de onttrekkingen niet ten goede zijn gekomen van de moeder beoordeelt de rechtbank ze, bij gebreke van een verantwoording die tot een andere slotsom zou kunnen leiden, als onrechtmatig.

In zoverre is gedaagde schadeplichtig.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.