Ook voor een legaat geldt dat het kan worden aanvaard of verworpen. De algemene regel is dat een legaat wordt aanvaard, er zijn maar weinig mensen die een dergelijke begunstiging weigeren. Toch zijn er legaten denkbaar die worden verworpen wanneer er aan het legaat onoverkomelijke nadelen zijn verbonden. Een eenmaal gemaakte keuze is, net als voor erfgenamen, onherroepelijk.

Bij het Hof ‘s-Hertogenbosch ging het in mei 2015 over de onherroepelijkheid van die keuze. Erflater had aan zijn partner (althans zo lijkt het) zijn inboedel en het gebruik van zijn woning gelegateerd. De erfgenamen stelden zich op het standpunt dat deze partner het legaat had verworpen.

De partner heeft op 29 oktober 2007 (!) een door de notaris opgestelde schriftelijke verklaring ondertekend waarin staat dat zij het legaat zonder enig voorbehoud aanvaardt. De erfgenamen stellen dat het legaat eerder al was verworpen, bij brief aan de notaris d.d. 20 augustus 2007. Van belang is dus wat er in laatstgenoemde brief heeft gestaan.

Daarbij zijn de volgende passages van belang:

“Ik geef de voorkeur aan […..]: acceptatie van het recht van gebruik en
bewoning zodat ik in de boerderij kan blijven wonen. Dit is emotioneel voor mij van zeer grote waarde.
Definitief aanvaarden van het recht van gebruik en bewoning is thans niet mogelijk, omdat […..] mijn toekomstige
inkomenssituatie nog niet duidelijk is. Daarnaast heb ik nog geen inzage in de hoogte van de
woonlasten en vind ik het niet redelijk dat de eigenaarslasten als de kosten voor groot
onderhoud voor mijn rekening komen. […..] de erfgenamen dienen als eigenaren ook hun
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.
Ik ben bereid om de gebruikerslasten voor mijn rekening te nemen als ook het
onderhoud tot de toestand waarin liet pand zich thans bevindt. De eigenaarslasten wil en kan ik
niet dragen.
Zoals u bekend zal ik mogelijk successierechten dienen te betalen over het recht van gebruik
en bewoning […..]. Voor mij is het belangrijk om een indicatie te krijgen over de hoogte van de taxatie. Is het mogelijk om de taxatie alvast te laten uitvoeren, zodat ik kan bepalen hoeveel successierechten ik moet betalen?
Gelet op de termijn voor het doen van aangifte van Successierecht als de overige actiepunten
die ik moet ondernemen, stel ik voor dat ik schriftelijk uiterlijk 15 november a.s. aangeef of ik
het recht van gebruik en bewoning definitief kan aanvaarden”.

Het Hof oordeelt dat er in deze brief van 20 augustus 2007 geen ondubbelzinnige verwerping van het legaat is te lezen. Het Hof oordeelt dat de brief een mededeling is aan de notaris dat de partner zich nog wenst te beraden over de vraag of zij het legaat al dan niet accepteert. Zij heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Zij voert weliswaar aan dat zij de eigenaarslasten van de woning niet kan en wil dragen, maar gelet op de rest van de inhoud van de brief kan hieruit niet worden afgeleid dat zij het legaat verwerpt.

Heeft u vragen over het al dan niet aanvaarden van een legaat en de consequenties daarvan? Neemt u dan contact op met één van onze erfrechtadvocaten: Toon Kool of Maddie Wisman