De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot opheffing van een conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap.

Erflaatster heeft de aandelen in een feitelijk door eiser bestierde onderneming aan hem gelegateerd.

Ook heeft zij eiser ter zake dit legaat tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd.

Eiser heeft de aandelen in zijn hoedanigheid van afwikkelingsbewindvoerder na overlijden erflaatster aan zichzelf geleverd met tussenkomst van een notaris.

Gedaagde is de dochter van erflaatster.

Zij is tot erfgenaam benoemd en tevens tot executeur-testamentair van de nalatenschap.

Gedaagde heeft conservatoir beslag laten leggen onder eiser op de roerende goederen die deel uitmaken van de nalatenschap van erflaatster en deze in gerechtelijke bewaring laten nemen.

Gedaagde stelt dat eiser (nog) niet bevoegd was de aandelen in de onderneming over te dragen.

Vanwege onduidelijkheid over zeggenschap onderneming heeft de bank de betaalrekening van de vennootschap geblokkeerd.

Eiser vordert opheffing conservatoir beslag laptop en medewerking gedaagde tot vrijgave van bankrekening.

In reconventie vordert gedaagde afgifte/kopieën van in bewaring genomen gegevensdragers.

Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

De rechter oordeelt als volgt.

Eisers hebben gesteld en met een factuur onderbouwd dat de in beslag en gerechtelijke bewaring genomen computer eigendom is van C.

Dit betekent dat de computer geen roerende zaak is die behoort tot de nalatenschap van erflaatster.

Daarmee valt de computer niet onder het door gedaagde verzochte verlof.

De computer had gelet op het gegeven verlof niet in beslag mogen worden genomen.

De voorzieningenrechter zal het beslag op de computer opheffen.

De voorzieningenrechter zal gelet op het bepaalde in artikel 860 Rv de gerechtelijke bewaring ten aanzien van de computer opheffen en zal bepalen dat de bewaarder de computer aan eiser dient af te geven.

De voorzieningenrechter zal gedaagde tevens veroordelen om onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de afgifte van de computer aan eiser, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat gedaagde daarmee binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis in gebreke zal zijn, met een maximum van € 50.000,00.

De voorzieningenrechter gaat er voorshands vanuit dat eiser in zijn hoedanigheid van afwikkelingsbewindvoerder de aandelen in C kon overgedragen nu de aandelen zijn geleverd ten overstaan van een notaris, een ambtenaar met openbaar gezag bekleed.

Uit de akte afgifte legaat aandelen van de B.V. blijkt dat de notaris kennis heeft genomen van de uiterste wilsbeschikking van erflaatster.

Daarin zij legateert zij onder last (de certificaten van) aandelen in de B.V. aan eiser, wijst hem ten aanzien van dat legaat aan als afwikkelingsbewindvoerder en kent hem in afwijking van artikel 4:170 BW alle bevoegdheden toe “die nodig zijn om de door hem gewenste afgifte zelfstandig tot stand te brengen zonder medewerking/toestemming/machtiging/goedkeuring van welke aard dan ook.

Nu voorshands moeten worden aangenomen dat er een rechtsgeldige overdracht van de aandelen aan eiser heeft plaatsgevonden en eiser (als enig aandeelhouder) zich hierna tot bestuurder kon benoemen, heeft gedaagde pro se en in haar hoedanigheid van executeur geen zeggenschap over de aandelen meer.

De voorzieningenrechter zal gedaagde veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis onvoorwaardelijk alle vereiste medewerking te verlenen aan de deblokkering en het gedeblokkeerd houden van de bankrekening van C, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat gedaagde daarmee in gebreke zal zijn, met een maximum van € 50.000,00.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over conservatoir beslag in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.