De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een notariële akte. Was verrekening tussen meerdere partijen mogelijk?

Het geschil komt op het volgende neer. Volgens eisers is in de notariële akte een meerpartijenverrekening (na cessie) overeengekomen van twee schulden.

Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

De vorderingen zullen worden toegewezen.

Daarbij is het volgende van belang.

Volgens gedaagden is verrekening slechts mogelijk tussen twee partijen terwijl in de notariële akte staat dat de onderhavige verrekening plaatsvindt tussen meer dan twee partijen.

Dit verweer faalt.

Op zich is juist dat in de wet staat dat de bevoegdheid tot verrekening niet bestaat ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen.

Maar dat is slechts van regelend recht.

Geen rechtsregel verzet zich er tegen dat partijen, zoals hier, overeen komen dat verrekening zal plaatsvinden tussen meer dan twee partijen.

Volgens gedaagden is het nooit de bedoeling geweest ‘om simpelweg de vorderingen tegen elkaar weg te strepen.’

Volgens gedaagden staat in de notariële akte niet dat zij gehouden zijn om medewerking te verlenen aan het opstellen van een akte van cessie, dit omdat in de akte alleen maar is vastgelegd dat partijen daartoe “voornemens” zijn en dat ook de omvang van het te verrekenen bedrag nog nader moet worden overeengekomen.

Bij de vraag wat de bedoeling is, gaat het om de uitleg van een overeenkomst.

Daarbij geldt het volgende toetsingskader.

De betekenis van een omstreden beding in een schriftelijke overeenkomst moet door de rechter worden vastgesteld aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden hebben mogen afleiden.

Daarbij spelen de redelijkheid en billijkheid een rol.

De onderhavige overeenkomst is vastgelegd in een notariële akte.

Dan kán geboden zijn om de uitleg van de overeenkomst uit te leggen op een wat objectievere manier dan hierboven wordt beschreven, dit omdat de belangen van derden dan een rol kunnen spelen.

Maar hier geldt dat niet.

De objectieve maatstaf voor de uitleg van notariële leverings- en vestigingsakten geldt niet voor de uitleg, zoals hier, van de daaraan ten grondslag liggende obligatoire partijafspraken.

Overigens is gesteld noch gebleken dat belangen van derden een rol kunnen spelen.

Het verweer van gedaagden over een andere bedoeling faalt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over verrekening in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.