De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan  over de vraag of de voorwaarde in testament vervuld was. Een van de kinderen vordert het uitbetalen van het erfdeel.

Volgens gedaagden is vervroegde uitbetaling niet aan de orde.

Volgens hen is het erfdeel pas opeisbaar bij het overlijden van moeder.

Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind wordt gesteld?

De rechter overweegt als volgt.

Het testament bevat een ouderlijke boedelverdeling op grond van artikel 4:1167 (oud) BW.

Vader heeft zijn nalatenschap aan moeder toebedeeld, onder de verplichting om aan de overige erfgenamen in contanten uit te keren de aan hen toekomende erfdelen.

Vader is overleden op 7 juli 2017.

Naar huidig erfrecht (artikel 4:42 BW) is een ouderlijke boedelverdeling niet meer toegestaan, maar de ouderlijke boedelverdeling in het testament van vader is nog steeds geldig op grond van artikel 127 Overgangswet boek 4 BW.

In het testament van vader is inderdaad bepaald (in artikel D onder 3) dat de vorderingen in contanten pas opeisbaar zijn bij het overlijden van moeder.

Daarna worden echter situaties genoemd waarin de vorderingen onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar zijn.

In artikel D onder 3 sub c van het testament wordt de onderbewindstelling van moeder uitdrukkelijk genoemd als een geval waarin de vordering in contanten onmiddellijk opeisbaar is.

Op het moment van het verlijden van het testament van vader was de volgende regeling opgenomen in artikel 1:431 (oud) BW:

Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot een huwelijksgemeenschap waarin hij gehuwd is, en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot staan.

De rechter komt tot de conclusie dat de bepalingen in het testament van vader duidelijk zijn.

De onderbewindstelling van moeder is een van de uitzonderingen op grond waarvan het erfdeel eerder opeisbaar wordt.

Moeder is daadwerkelijk onder bewind gesteld.

Eiseres heeft op grond van het testament dus een opeisbare vordering.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de uitleg van een testament, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.