Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag over de gemaakte advocaatkosten door de executeur schulden van de nalatenschap waren. De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moesten, in dit geval, voor zijn eigen rekening blijven.

De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar vonnis van 4 maart 2015 dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.

Zulks ten onrechte, volgens appellant, omdat de proceshandelingen in onderhavige procedure zien op zowel zijn hoedanigheid van executeur als in zijn rol van deelgenoot.

Hij is niet met een eigen belang in een gerechtelijke procedure betrokken.

Hij vertegenwoordigt als executeur het belang van de nalatenschap en daarom is het niet redelijk om wanneer hij door de erfgenamen in een procedure wordt betrokken de daarmee gemoeide kosten, waaronder die van rechtsbijstand, voor zijn eigen rekening te laten komen, aldus de advocaat van appellant.

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

De rechter oordeelt als volgt.

De kosten van de executele zijn schulden van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen (artikel 4:7 lid 1 onder d BW).

Indien de executeur gelet op zijn taak en de vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van deze kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen kan er aanleiding zijn te oordelen dat de executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.

Daarbij zijn in elk geval van belang de aard van deze kosten, de reden voor het ontstaan daarvan, de verwijtbaarheid en de vermijdbaarheid daarvan en de omvang van de nalatenschap.

In hoeverre de kosten van executele voor rekening van de executeur komen zal in het algemeen aan de orde komen bij de rekening en verantwoording door de executeur (zie ook hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, GHARL:2019:1587).

Het hof is van oordeel dat de advocaatkosten die appellant als executeur in deze procedure heeft gemaakt in dit geval voor zijn rekening moeten blijven.

Gelet op zijn functie als executeur en de daarbij horende taken had appellant het ontstaan van deze kosten kunnen voorkomen door zijn functie van executeur naar behoren te vervullen of indien dat voor hem niet mogelijk was ontslag te nemen.

Doordat appellant zijn taken niet naar behoren vervulde was geïntimeerde genoodzaakt in rechte nakoming daarvan te vorderen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over de schulden van de nalatenschap of over de proceskosten, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.