Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte proceskosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap.

Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder.

In haar tussenvonnis heeft de rechter de executeur veroordeeld tot het verstrekken van de afschriften van de bankrekeningen van moeder, de vordering van de erfgenamen betreffende het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur echter afgewezen.

De grief ziet op de beslissing van de rechter dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.

Zulks ten onrechte, volgens de executeur, omdat de proceshandelingen in onderhavige procedure zien op zowel zijn hoedanigheid van executeur als in zijn rol van deelgenoot.

Hij is niet met een eigen belang in een gerechtelijke procedure betrokken.

Hij vertegenwoordigt als executeur het belang van de nalatenschap en daarom is het niet redelijk om wanneer hij door de erfgenamen in een procedure wordt betrokken de daarmee gemoeide kosten, waaronder die van rechtsbijstand, voor zijn eigen rekening te laten komen, aldus de executeur.

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

De rechter oordeelt als volgt.

De kosten van de executele zijn schulden van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen (artikel 4:7 lid 1 onder d BW).

Indien de executeur gelet op zijn taak en de vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van deze kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen kan er aanleiding zijn te oordelen dat de executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.

Daarbij zijn in elk geval van belang de aard van deze kosten, de reden voor het ontstaan daarvan, de verwijtbaarheid en de vermijdbaarheid daarvan en de omvang van de nalatenschap.

In hoeverre de kosten van executele voor rekening van de executeur komen zal in het algemeen aan de orde komen bij de rekening en verantwoording door de executeur (zie ook hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, GHARL:2019:1587).

De rechter is van oordeel dat de advocaatkosten die de executeur in deze procedure heeft gemaakt in dit geval voor zijn rekening moeten blijven.

Gelet op zijn functie als executeur en de daarbij horende taken had de executeur het ontstaan van deze kosten kunnen voorkomen door zijn functie van executeur naar behoren te vervullen of indien dat voor hem niet mogelijk was ontslag te nemen.

Doordat de executeur zijn taken niet naar behoren vervulde waren de erfgenamen genoodzaakt in rechte nakoming daarvan te vorderen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de vergoeding van proceskosten, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de executele en over de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht of over ons advocatenkantoor, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.