De Rechtbank Gelderland heeft op 6 november 2020 uitspraak gedaan over de verdeling van het saldo van een bankrekening in een nalatenschap.

Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 27 december 1985 waarin zij haar kinderen als erfgenamen heeft aangewezen ieder voor een gelijk, en derhalve 1/5e deel.

De nalatenschap van erflaatster is door partijen toegelicht en onderbouwd, zodat de rechtbank de stellingen daarover in onderstaand zal beoordelen.

Hierbij merkt de rechtbank op dat de vordering tot vaststelling van de verdeling die over en weer is gedaan door de rechtbank wordt opgevat als een vordering tot het gelasten van de wijze van verdeling nu immers uitvoering moet worden gegeven aan de tot stand te brengen verdeling en van de rechtbank bezwaarlijk kan worden gevergd dat zij deze verdeling uitputtend tot stand brengt.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Verdeling van het saldo van een bankrekening. Schulden van de nalatenschap.

De rechter overweegt als volgt.

Partijen zijn het erover eens dat de saldi op de bankrekeningen gelijkelijk over de erfgenamen verdeeld moeten worden waarbij eisers en gedaagde recht hebben op 1/5 deel en gedaagden 1 tot en met 5 op 1/20ste deel van de tegoeden.

Hierbij geldt als uitgangspunt dat de saldi op de datum van overlijden van erflaatster worden verminderd met de schulden die ten laste van de nalatenschap komen (als bedoeld in 4:7 BW).

Het restant wordt dan verdeeld conform bovengenoemde breukdelen.

Verweerder heeft betwist dat de factuur van het adviesbureau van € 3.417,90 en de factuur van E advocatuur ten bedrage van € 251,59 ten laste van de nalatenschap zouden moeten worden gebracht.

Eisers hebben aangevoerd dat deze kosten zijn gemaakt omdat de erven zich moesten verweren tegen een door de gemeente aangezegde last onder dwangsom die zag op de sanering van het tankstation.

De rechter overweegt als volgt.

De facturen betreffen geen schulden van de nalatenschap zoals bedoeld in artikel 4:7 BW, zodat ze niet als zodanig ten laste van de nalatenschap kunnen worden gebracht.

Evenwel kunnen deze uitgaven ten laste van de gemeenschap worden gebracht indien en voor zover er voldaan is aan de vereisten van artikel 3:172 BW.

Dit is echter niet gesteld of gebleken.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de redelijkheid en billijkheid in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.