Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over de  informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling in verband met het vaststellen van de legitieme van een legitimaris, die tevens erfgenaam was.

In deze zaak is de kernvraag of moeder en zoon gehouden zijn de andere zoon inzage of een afschrift te verstrekken van de door hem genoemde stukken, dit in verband met de bepaling van zijn aandeel in de nalatenschap van vader.

Bij dagvaarding van 26 oktober 2016 heeft de zoon de onderhavige procedure tegen moeder en zijn broer aanhangig gemaakt.

In deze procedure stelt de tweede zoon dat in het verleden sprake kan zijn geweest van (verkapte) schenkingen van vader aan zijn broer, die op grond van artikel 4:67 BW van invloed zijn op de legitimaire massa

Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

De rechter oordeelt als volgt.

De tweede zoon heeft in eerste aanleg aan zijn vorderingen het bepaalde in artikel 843a Rv ten grondslag gelegd.

De rechtbank heeft met toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW de vorderingen toegewezen.

Over deze grondslag overweegt het hof het volgende.

Artikel 4:16 lid 4 BW, dat op 1 januari 2003 als onderdeel van de nieuwe regeling van de wettelijke verdeling in werking is getreden, luidt als volgt:

De echtgenoot en ieder kind hebben jegens elkaar recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden en andere gegevensdragers, die zij voor de vaststelling van hun aanspraken behoeven. De daartoe strekkende inlichtingen worden door hen des verzocht verstrekt. Zij zijn jegens elkaar gehouden tot medewerking aan de verstrekking van inlichtingen door derden.

Dit artikel is van toepassing op een wettelijke verdeling in de zin van artikel 4:13 BW.

In de nalatenschap van vader is evenwel geen sprake van een wettelijke verdeling.

De regeling waarvoor moeder op grond van de keuzemogelijkheid, die het testament van vader van 15 maart 2001 haar bood, heeft gekozen, behelst niet de wettelijke verdeling maar de ouderlijke boedelverdeling als bedoeld in artikel 4:1167 BW (oud) die na de invoering van de artikel 4:13 e.v. BW van kracht is gebleven (artikelen 79 en 127 Ow NBW).

Voor die situatie bieden verschillende bepalingen een erfgenaam middelen om te bewerkstelligen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, dat hij informatie kan verkrijgen en dat hij inzage en afschrift van relevante stukken kan verkrijgen, ook van derden.

Een legitimaris die tevens erfgenaam is, kan op grond van artikel 3:166 lid 3 BW aanspraak maken op informatie van de erfgenamen om te kunnen berekenen hoe groot zijn legitieme portie is.

Op grond van artikel 4:78 BW geldt hetzelfde voor de legitimaris die niet tevens erfgenaam is.

Deze informatieaanspraak verschilt niet wezenlijk van het bepaalde in artikel 4:16 lid 4 BW dat geldt bij een wettelijke verdeling van een nalatenschap.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een ouderlijke boedelverdeling, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.