Het blijft een groot risico voor erfgenamen. In de periode na het overlijden van erflater (bijvoorbeeld vader of moeder) worden er met de beste bedoelingen handelingen verricht die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding. En in dat geval is de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de erflater.

In de praktijk zien we regelmatig dat getracht wordt een erfgenaam de zuivere aanvaarding “aan te smeren”. Schuldeiseres hebben daar belang bij, immers wanneer de nalatenschap ontoereikend is kunnen zij de erfgenamen aanspraken.Er is veel jurisprudentie over en gelukkig wordt de soep niet altijd zo heet gegeten als opgediend.

Bij het Hof Den Haag ging het in augustus 2017 over een zoon en een stiefdochter. De zoon heeft uit het overlijden van moeder een vordering op zijn vader en uit het overlijden van de vader een vordering op de stiefmoeder. De zoon is derhalve schuldeiser in de nalatenschap waar de stiefdochter erfgenaam is. Wanneer de nalatenschap niet toereikend is, is het voor de zoon prettig als de stiefdochter met haar privévermogen aansprakelijk wordt voor genoemde schulden.

Als daden van zuivere aanvaarding wordt aangevoerd het betalen van de kosten van bloemen, een diner en bedankbriefjes ter zake de begrafenis, kosten van de akte beneficiaire aanvaarding, kosten bloemen notaris, huur City Box en het gebruik van de telefoon van de (stief)moeder.

Noch de rechtbank noch het Hof gaan hierin mee. De bedragen zijn te laag, de stiefdochter heeft als enig erfgenaam gehandeld als vereffenaar, de City Box werd gehuurd door (stief) moeder en de kosten liepen simpelweg door en voor wat betreft het etentje na de crematie hebben alle betrokkenen hun aan deel in de kosten van dat etentje naderhand terug betaald. Bovendien stelt het Hof dat een etentje van € 500,00 na afloop van een begrafenis als afsluiting en dank aan de personen die hebben geholpen bij die uitvaart, onder kosten van de begrafenis valt, ook al is er sprake van een nalatenschap met beperkte omvang.

Juist ook omdat alle betrokkenen hebben terug betaald nadat het de stiefdochter duidelijk was geworden dat een dergelijke betaling als daad van zuivere aanvaarding aangemerkt kon worden, oordeelt het Hof dat er geen sprake van was dat de dochter zich had gedragen als een ondubbelzinnig en zuiver aanvaard hebbende erfgenaam.

De (stief)dochter dient de akte van beneficiaire aanvaarding wel uit eigen middelen te betalen, maar dat zij dat in eerste instantie niet heeft gedaan maakt haar geen zuiver aanvaard hebbende erfgenaam.

In het algemeen is ons advies om beneficiair te aanvaarden. Hoewel de wet enige bescherming biedt tegen onverwachte schulden, is die bescherming minimaal. Beneficiair aanvaarden kost iets meer dan € 100,00 en het kan veel ellende voorkomen. Twijfelt u, of wilt u een op uw situatie toegesneden advies? Neemt u dan contact op met één van onze erfrechtadvocaten Toon Kool of Maddie Wisman, op 020-3980150.