Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over een vordering tot afgifte van de volledige administratie van erflater en een aantal andere bescheiden ter berekening van het kindsdeel in een erfenis.

Partijen zijn broer en zus. Zij zijn erfgenamen in de nalatenschap van hun op in 2013 overleden vader, de erflater. Partijen hebben de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard en zijn derhalve beiden vereffenaar van de nalatenschap. De zus is van 2006 tot het overlijden van erflater bewindvoerder over zijn vermogen geweest.

Afgifte van de administratie en overleggen van gegevens

De broer wenst van de zus de volledige administratie van erflater te ontvangen, alsmede een afschrift van alle stukken en alle informatie die de zus heeft met betrekking tot de door erflater aangehouden bankrekeningen in België. Als erfgenaam van erflater heeft hij recht op inzage en afschriften van de administratie van de erfenis van erflater.

Het hof is van oordeel dat de zus ter zake de administratie van erflater en zijn vermogen in België inmiddels voldoende bescheiden heeft overgelegd, zodat de broer zich zelfstandig een beeld kan vormen van de omvang van zijn kindsdeel van de nalatenschap van erflater. De broer erkent ook dat hij de door de voorzieningenrechter bevolen informatie van de zus heeft ontvangen. Niet duidelijk is welke informatie nog zou ontbreken en nog door de zus zou moeten worden afgegeven. Dat de informatievoorziening stroef verloopt, is een omstandigheid waarin naar het oordeel van het hof beide partijen een aandeel hebben en die niet louter op het conto van de zus kan worden geschreven.

Verbeurdverklaring wegens verzwijging?

In het licht van de overgelegde processtukken en de gemotiveerde betwisting door de zus ziet het hof voorts geen aanleiding aan te nemen dat de zus moedwillig vermogensbestanddelen van de nalatenschap van erflater zou hebben verzwegen, zoek gemaakt of verborgen heeft gehouden, waaronder het vermogen in België. Het hof acht voldoende aannemelijk geworden dat de zus aanvankelijk niet op de hoogte was van de omvang van het Belgische vermogen van erflater en dat de broer in ieder geval bekend is geworden met de aanwezigheid van vermogen in België, nu dit vermogen op een op die datum verstrekte boedelbeschrijving wordt aangegeven als ‘saldo Bankrekening Buitenland nog onbekend’.

Het hof merkt nog op dat de constatering van de broer dat het verkrijgen van informatie ter zake een nalatenschap bij de bevoegde instanties tijd, moeite en geld kost, evenzeer opgaat voor de zus. Dit geldt temeer nu de broer als erfgenaam de door hem gewenste gegevens bij derden zelf kan opvragen en verkrijgen indien hij zich als erfgenaam legitimeert met een verklaring van erfrecht. Het valt niet in te zien waarom uitsluitend de zus die op eenvoudige wijze door de broer zelf te verkrijgen informatie van derden zou moeten opvragen en verkrijgen. Dat het relatief lang duurt voordat de informatie betreffende de nalatenschap van erflater door de zus aan de man beschikbaar wordt gesteld rechtvaardigt alleen al om die reden nog niet de gevolgtrekking dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3:194 BW.

Bevel van boedelbeschrijving

In dit verband is van belang dat de broer op de voet van artikel 672 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) aan de kantonrechter een bevel notariële boedelbeschrijving kan verzoeken. Indien na het opmaken van die boedelbeschrijving waaraan zowel de broer als de zus moeten meewerken, blijkt dat er nalatenschapsgoederen niet zijn opgegeven of verduisterd, dan is de sanctie van artikel 3:194 lid 2 BW van toepassing. Het is niet duidelijk geworden waarom de broer deze weg niet heeft gevolgd.

Gelet op het vorenstaande, ontbreekt thans het spoedeisend belang bij de door de advocaat van de man gevorderde voorzieningen. Deze vorderingen dienen derhalve ook in hoger beroep te worden afgewezen.

Heeft u vragen over het kindsdeel in een erfenis, verbeurdverklaring bij verzwijging of over een bevel tot boedelbeschrijving, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel erfenis op 020-3980150.