De Rechtbank Gelderland heeft op 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar door de rechter.

Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd.

Op grond van artikel 4:203 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende wanneer hij die met het beheer van de nalatenschap belast is in ernstige mate in de vervulling van zijn verplichtingen tekortschiet of wanneer de schulden van de nalatenschap de baten blijken te overtreffen.

Een dergelijke situatie doet zich hier voor, omdat de erfgenamen gezamenlijk met het beheer van de nalatenschap belast zijn (artikel 4:195 lid 1 BW), maar in de vervulling van hun verplichtingen tekortschieten.

Erflater is al meer dan twintig jaar geleden overleden en nog steeds is het niet tot een vereffening gekomen.

Verder is er ook sprake van een situatie waarin de schulden van de nalatenschap de baten daarvan overtreffen.

De nalatenschap bevat geen baten en verzoeker heeft een vordering op de nalatenschap.

Verzoeker is belanghebbende bij de nalatenschap.

Hij is weliswaar zelf geen erfgenaam van erflater, maar is, als rechtsopvolger onder algemene titel van de partner, door verjaring eigenaar geworden van de woning.

Hiertoe is van belang dat er inmiddels meer dan twintig jaar sinds het overlijden van erflater sprake is van onafgebroken bezit door de partner en thans door verzoeker.

Die termijn is op 25 september 2018 verstreken.

Verzoeker komt op grond van artikel 3:105 BW een beroep toe op extinctieve verjaring.

Ook de vordering van de erfgenamen ex artikel 4:183 BW tot opeising van de nalatenschap van erflater is verjaard.

Hiervoor geldt een termijn van twintig jaar na het overlijden van erflater (artikel 3:306 juncto 3:315 BW), aldus de advocaat verzoeker.

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

De rechter oordeelt als volgt.

Voorop dient te worden gesteld dat drie erfgenamen hebben aangegeven de nalatenschap te willen verwerpen.

Bij brief van 28 augustus 2019 heeft de erfgenaam laten weten dat zij geen gebruik maakt van haar erfrecht.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben de andere erfgenamen verklaard dat zij de nalatenschap willen verwerpen.

Op www.rechtspraak.nl kunnen deze drie erfgenamen informatie vinden over de procedure ‘verwerpen nalatenschap’.

De rechter is het met partijen eens dat dit geschil dient te worden opgelost.

Op grond van artikel 4:203 lid 1 onder b BW kan verzoeker naar het oordeel van de rechter echter niet als belanghebbende worden aangemerkt, nu in deze verzoekschriftenprocedure niet is komen vast te staan en ook niet kan komen vast te staan of verzoeker door verjaring eigenaar van de woning is geworden en evenmin of verzoeker een geldvordering op de erfgenamen van erflater heeft.

Daaromtrent moet eerst duidelijkheid worden verkregen.

Daartoe kan verzoeker een dagvaardingprocedure bij de rechtbank aanhangig maken, waarin hij een verklaring voor recht kan vorderen dat hij door verjaring eigenaar van de woning van erflater is geworden en/of een geldvordering op de erfgenamen van erflater heeft.

Daarom dient het verzoek tot benoeming van een vereffenaar thans te worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over verjaring in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over een verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.