Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 11 mei 2017 uitspraak gedaan over de termijn waarbinnen een machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen dient te geschieden.

Ouder verwerpt zelf nalatenschap en vragen kantonrechter machtiging om namens hun minderjarige kinderen te mogen verwerpen, doch doet dat niet binnen de 3-maanden termijn van 4:193 BW, waardoor nalatenschap als beneficiair aanvaard geldt.

Termijn machtiging om namens minderjarige kinderen nalatenschap te mogen verwerpen

De kantonrechter overweegt als volgt.

Artikel 4:193 BW bepaalt:

  1. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Deze termijn kan overeenkomstig artikel 192 lid 2, tweede zin, worden verlengd.
  2. Heeft hij de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de erfgenaam beneficiair aanvaard. De kantonrechter kan hiervan aantekening doen houden in het boedelregister.

De kantonrechter constateert dat X als ouder van de betrokken minderjarigen zelf op 23 december 2016 de nalatenschap van erflater heeft verworpen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 4:12 BW treden op dat moment zijn minderjarige kinderen in zijn plaats. De in artikel 4:193 lid 1 BW bedoelde drie maanden termijn vangt op dat moment dan ook aan en eindigt op 23 maart 2017. Deze drie maanden termijn was dan ook al verstreken toen op 25 april 2017 onderhavig verzoeken door de griffier alhier werden ontvangen.

Nu ook niet gebleken is van een verzoek tot verlenging van deze drie maanden termijn, zoals bedoeld in artikel 4:192 lid 2 BW en het wettelijke systeem onvoldoende aanknopingspunten biedt om het verzoek van de ouders om te mogen verwerpen namens hun minderjarige kinderen ook tegelijkertijd op te vatten als een verzoek tot verlenging van die termijn, dient geconstateerd te worden dat vanwege de overschrijding van de termijn de ouders niet meer kunnen overgaan tot het afleggen van de verklaring van verwerping van de nalatenschap namens hun minderjarige kinderen. De nalatenschap geldt daarmee als door hen beneficiair aanvaard.

Nu de kantonrechter ambtshalve op de hoogte is van het overschrijden van deze termijn wenst hij over te gaan tot het doen houden van aantekening hiervan in het boedelregister, zoals artikel 4:193 lid 2 BW bepaalt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u vragen over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, de termijn hiervoor, of over het verschil tussen een zuivere aanvaarding of een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat erfrecht op 020-3980150.