De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige redenen aanwezig waren voor het ontslag van de executeur.

In het verzoekschrift vraagt verzoeker de rechter om de executeur te ontslaan.

Verzoeker stelt zich op het standpunt dat sprake is van gewichtige redenen.

Hij verwijst daar voor naar de omstandigheid dat de communicatie tussen verzoeker en verweerster (broer en zus) niet goed verloopt, dat de nalatenschap van de erflaatster positief is en dat het beheer van de nalatenschap, door onder meer de verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak, bewerkelijk is.

Verweerster is niet in staat en ongeschikt om haar taak als executeur van de nalatenschap uit te voeren en verzoeker vreest dat de nalatenschap alleen maar schade zal oplopen als verweerster als executeur aanblijft.

Zo heeft verweerster aanmerkelijke schulden en kent zij een verslavingsproblematiek uit het verleden.

Verder dient de administratie van de nalatenschap nog te worden gecontroleerd op overeenkomsten met derden en eventuele verplichtingen, de nalatenschap van vader nog te worden verdeeld, de woning die tot de nalatenschap behoort nog te worden verkocht en de inboedel nog te worden verdeeld.

Verweerster geeft inboedelgoederen weg en is zij niet erg bedreven in het leggen van contacten met derden, met het maken van afspraken en het voeren tot onderhandelingen.

Verzoeker twijfelt er aan dat verweerster zal overgaan tot betaling van de nog openstaande facturen en opzegging van overeenkomsten met derden.

Verweerster stelt dat de nalatenschap van de erflaatster een positief saldo kent en dat de nalatenschap van vader reeds is verdeeld.

Er is sprake van een zogenoemde ouderlijke boedelverdeling waarbij vader alle goederen bij testament aan de erflaatster heeft toebedeeld.

Hierdoor hebben verzoeker en zij een (thans) opeisbare vordering op de nalatenschap van de erflaatster die nog moet worden opgenomen in de op te maken boedelbeschrijving.

Dat zij voor het executeren van de nalatenschap ongeschikt en onbekwaam is betwist zij.

Zij is werkzaam als assistent-bedrijfsleider en voor het uitoefenen van deze functie dient zij over zowel communicatieve als administratieve vaardigheden te beschikken.

Als mantelzorgster van de erflaatster is zij goed bekend met de administratie van de erflaatster.

Voor het opmaken van de boedelbeschrijving heeft zij de hulp van een accountant ingeroepen die haar kosteloos bijstaat en die haar ook zal bijstaan bij de aangifte IB en de erfbelasting.

De afgelopen maanden is zij druk bezig geweest met het opruimen en het gereed maken van de woning voor verkoop waartoe zij een aantal makelaars heeft benaderd.

Zij heeft de voorschotnota van de energie aangepast om de woning voor de verkoop enigszins verwarmd te houden.

Verder was zij bezig met het afwikkelen van de administratie van de erflaatster en het voeren van gesprekken met de notaris en instanties. Zij heeft een inventarisatie van de vermogensbestanddelen gemaakt, lopende abonnementen opgezegd, de huishoudelijke schulden voldaan, de bank- en hypotheekhouder geïnformeerd en waardevolle goederen veilig gesteld en verzoeker daarover geïnformeerd.

Zij heeft een aantal meubelen, die geen waarde vertegenwoordigden, aan de kinderen van verzoeker geschonken en de auto verkocht tegen een marktconforme waarde toen verzoeker aangaf geen interesse in de koop van de auto te hebben.

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

De rechter oordeelt als volgt.

Voorop staat dat de erflaatster bij testament van 10 mei 2017 verweerster tot executeur heeft benoemd.

Daarmee heeft de erflaatster kenbaar gemaakt dat zij verweerster, en niemand anders, als vertrouwenspersoon voor de afwikkeling van haar nalatenschap heeft aangemerkt.

Uit het verhandelde ter mondelinge behandeling blijkt dat verzoeker zich gepasseerd voelde en het gevoel heeft dat hij nergens bij betrokken wordt.

De door verzoeker gestelde twijfels, vrees en meningen over de persoon respectievelijk de werkzaamheden die door verweerster, in haar hoedanigheid van executeur, zijn verricht of nog dienen te worden verricht zijn, afgezet tegen het gemotiveerde verweer, te algemeen en onvoldoende onderbouwd om verweerster tot executeur te ontslaan of te schorsen op grond van gewichtige redenen.

Het verzoek zal op die grond integraal worden afgewezen.

Nu partijen echter ter mondelinge behandeling overeenstemming hebben bereikt over het ontslag van verweerster als executeur en nu beide partijen het er over eens zijn dat zij notaris K als boedelnotaris voor de nalatenschap van de erflaatster zullen aanzoeken en aanwijzen zal de kantonrechter verweerster ontslaan als executeur op grond van het bepaalde in art. 4:149 lid 1 sub f en lid 2 BW.

Nu beide partijen familie en daarnaast erfgenamen van dezelfde nalatenschap zijn, zal de kantonrechter de proceskosten compenseren in die zin dat iedere partij de hare draagt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur of over het ontslag van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.