De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen executeurs en erfgenamen in kort geding. Vraag was of er voldoende aanleiding was om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

De vorderingen van de gezamenlijke eiseressen strekken tot afgifte van de originele leningsovereenkomst. De gezamenlijke eiseressen leggen, kort samengevat, aan deze vorderingen ten grondslag dat de originele leningsovereenkomst van belang is voor de afwikkeling van de nalatenschap van erflater.

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

Vastgesteld moet worden dat ter zake van de nalatenschap van erflater tussen partijen bij deze rechtbank een bodemprocedure aanhangig is waarin dezelfde geschilpunten onderwerp van discussie zijn.

Thans ligt ter beoordeling voor de vraag of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst in de bodemprocedure een voorziening te treffen zoals gevorderd door gezamenlijke eiseressen.

In dit verband geldt het volgende.

Ten aanzien van de originele overeenkomst die is gedateerd op 31 december 2017 hebben gedaagden gemotiveerd betwist dat zij deze in hun bezit hebben.

Volgens gedaagden bezit A alle originele overeenkomst en hebben zij hen reeds verzocht om de originele overeenkomst gedateerd op 31 december 2017 aan de gezamenlijke eiseressen af te geven.

Aan dat verzoek heeft A volgens gedaagden echter geen gehoor gegeven.

De gezamenlijke eiseressen onderbouwen op hun beurt hun stelling dat gedaagden beschikken over de originele overeenkomst door te verwijzen naar het onderzoek dat gedaagden daaraan hebben laten verrichten, waaruit blijkt dat gedaagden wel degelijk over dit stuk beschikken.

Dit volgt ook uit het onderzoeksrapport.

Gedaagden stellen daar weer tegenover dat A slechts met het oog op het onderzoek tijdelijk bedoelde originele overeenkomst hebben afgestaan, waarna het aan hen is geretourneerd.

Gelet op de door partijen ingenomen standpunten en de betwistingen over en weer kan in het bestek van dit kort geding, waarin geen plaats is voor vergaand onderzoek of nadere bewijslevering, niet worden vastgesteld dat gedaagden zoals door eiseressen gesteld inderdaad beschikken over de door eiseressen voor afgifte gevorderde originele overeenkomst.

Dit onderwerp zal opnieuw aan de orde komen in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure, waarin door eiseressen eveneens afgifte van deze overeenkomst wordt gevorderd.

Ook is onvoldoende door eiseressen onderbouwd dat zij dit document in deze fase al dringend nodig hebben en dus niet de beslissing daarover in de bodemprocedure kunnen afwachten.

Daarbij is ook van belang dat door gedaagden ter zitting is erkend dat de ondertekening van de overeenkomst, gedateerd op 31 december 2017, pas in het voorjaar van 2018 heeft plaatsgevonden.

Op dat punt zijn de vermoedens van eiseressen dus al bevestigd.

Ook ten aanzien van de door eiseressen voor afgifte gevorderde onderzoeksresultaten ter zake van de originele overeenkomst geldt dat de dringende noodzaak om deze stukken nu al te krijgen onvoldoende onderbouwd is gebleven.

In dit verband staat als onweersproken vast dat gedaagden de onderzoeksresultaten aan eiseressen hebben verstrekt.

Weliswaar is door gedaagden niet betwist dat de bijlage bij de door hen opgestuurde onderzoeksresultaten ontbreekt, maar niet gebleken is dat eiseressen een spoedeisend belang hebben bij onverwijlde afgifte van deze bij de onderzoeksresultaten behorende bijlage.

Er is dan ook onvoldoende aanleiding om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure, waarin de mondelinge behandeling bovendien op korte termijn wordt gehouden, namelijk op 1 april 2019, een voorziening te treffen zoals door gezamenlijke eiseressen gevorderd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de informatieplicht van de executeur of van de erfgenamen, belt u dan gerust onze advocaat executeur erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.