Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over de herroeping van een vonnis.

Hof wijst vordering tot herroeping van arrest waarin door rechtbank vastgestelde verdeling is bekrachtigd af: verzoeker beoogt geen verdeling die van die beslissing afwijkt, maar aanvullende verdeling. Daar is herroeping niet het middel toe.

Het hof is, gelet op artikel 384 lid 1 Rv., bevoegd van de vordering van de man kennis te nemen, nu het hof de rechter is die in laatste feitelijke instantie over de zaak heeft geoordeeld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 382 Rv. kan een vonnis (hier: een arrest) dat in kracht van gewijsde gegaan is op vordering van een partij worden herroepen op de gronden genoemd in dat artikel. De (limitatieve) gronden voor herroeping, genoemd in artikel 382 Rv., zijn:

  1. het vonnis (arrest) berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd;
  2. het vonnis (arrest) berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis (arrest) is erkend of bij gewijsde is vastgesteld;
  3. de partij die de herroeping vordert heeft na het vonnis (arrest) stukken van beslissende aard in handen gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

De man baseert zijn vordering tot herroeping van het arrest van 17 december 2013 op – kort gezegd – de stelling dat hem is gebleken dat de vrouw haar gerechtigdheid tot de nalatenschap van haar vader heeft verzwegen in de procedure tot verdeling van de huwelijksgemeenschap van partijen.

In zijn dagvaarding knoopt hij aan bij de herroepingsgrond onder c hierboven, in zijn nadere akte beroept hij zich meer op de herroepingsgrond onder a hierboven.

Hij beoogt te bereiken dat de aanspraken van de vrouw uit hoofde van haar erfgenaamschap, ter waarde van € 201.792,-, alsnog in de verdeling worden betrokken, primair door verbeurte van dit verzwegen boedelbestanddeel aan hem, ingevolge artikel 3:194 lid 2 BW, en subsidiair door elk van partijen de helft van die waarde toe te delen. Daarbij kan de verdeling zoals die door het hof in het arrest van 17 december 2013 is vastgesteld overigens in stand blijven.

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof constateert dat de man met het instellen van de vordering tot herroeping van het arrest van 17 december 2013 – het arrest inhoudelijk bezien – geen ongedaanmaking van het daar besliste beoogt, maar dat hij met de ingestelde vordering in wezen nastreeft, primair dat door de rechter ten aanzien van hetgeen de vrouw uit hoofde van het erfgenaamschap in de nalatenschap van haar vader heeft verkregen aan het bepaalde in artikel 3:194 lid 2 BW toepassing wordt gegeven; en subsidiair dat het aldus door de vrouw verkregene, alsnog in de verdeling wordt betrokken, zoals bedoeld in artikel 3:179 lid 2 BW.

Daarom heeft de man naar het oordeel van het hof geen rechtens te respecteren belang bij zijn vordering tot herroeping van het arrest van 17 december 2013.

Hij kan immers voor hetgeen hij nastreeft een op artikel 3:179 lid 2 BW gegronde vordering in combinatie met een op artikel 3:194 lid 2 BW gegronde vordering bij de daarvoor bevoegde rechter instellen. Het hof zal de vordering van de man dan ook afwijzen.

De vrouw heeft gevorderd dat de man wordt veroordeeld in de integrale proceskosten. Zij voert daartoe aan dat de man veelvuldig heeft geprocedeerd in de 19 jaren die sinds het uiteengaan van partijen zijn verstreken.

De man heeft zich daartegen verzet en vordert dat de proceskosten worden gecompenseerd.

Het hof ziet in deze zaak geen aanleiding af te wijken van de gebruikelijke compensatie van de proceskosten, nu het een procedure tussen gewezen echtgenoten betreft en de procedure hun ontbonden huwelijksgoederengemeenschap betreft.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de verzwijging van gelden of een goed uit de nalatenschap, over de verbeurdverklaring van het aandeel in een nalatenschap of over de herroeping van een vonnis, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.