Monthly Archives: november 2018

Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2018 uitspraak gedaan over de legitieme en over het bewijs van een mondeling aangegane geldlening. Gedaagde heeft primair het bestaan van de geldlening betwist. Zijdens eiser is ter comparitie gesteld dat de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen en het bedrag van € 40.000,- [...]

Door | 29 november 2018

Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was wegens dementie van de erflater. Eiser stelt primair dat het testament van erflater van 15 december 2015 nietig is, omdat erflater ten tijde van die testamentswijziging niet wilsbekwaam was. Ter onderbouwing van [...]

Door | 24 november 2018

Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of door het gedrag van de erfgenamen sprake was van een zuivere aanvaarding van de nalatenschap. De vraag die thans beantwoord moet worden is of appellanten c.s. de nalatenschap van erflater beneficiair dan wel zuiver aanvaard hebben, [...]

Door | 15 november 2018

Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over een koopovereenkomst van onroerend goed, die in strijd was met testamentair beperkt vervreemdingsverbod. Indien komt vast te staan dat met de twee perceelaanduidingen telkens de veldwei is bedoeld, heeft, met inachtneming van de hierna volgende punten (i) en (ii), [...]

Door | 10 november 2018

Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

Ook voor een legaat geldt dat het kan worden aanvaard of verworpen. De algemene regel is dat een legaat wordt aanvaard, er zijn maar weinig mensen die een dergelijke begunstiging weigeren. Toch zijn er legaten denkbaar die worden verworpen wanneer er aan het legaat onoverkomelijke nadelen zijn verbonden. Een eenmaal gemaakte keuze is, net als [...]

Door | 7 november 2018

Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Overijssel heeft op 19 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek benoeming vereffenaar. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen. Op 16 oktober 2017 is te Deventer overleden mevrouw X (hierna te noemen erflaatster). Blijkens mededeling van het Centraal Testamentenregister van de KNB van 23 oktober [...]

Door | 4 november 2018

Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

Het blijft een groot risico voor erfgenamen. In de periode na het overlijden van erflater (bijvoorbeeld vader of moeder) worden er met de beste bedoelingen handelingen verricht die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding. En in dat geval is de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de erflater. In de praktijk zien we [...]

Door | 2 november 2018