Monthly Archives: september 2018

Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

Van onze advocaat kindsdeel. Gerechtshof Den Haag heeft op 17 april 2018 uitspraak gedaan over de verjaring van een vordering op een nalatenschap. De rechter komt tot het oordeel van de vordering is verjaard (artikel3:307 BW). De redelijkheid en billijkheid staat aan het gedane beroep op verjaring niet in de weg. Partijen zijn geboren uit [...]

Door | 29 september 2018

Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

Zowel in nalatenschappen als bij echtscheidingen komt het vaak voor: gezamenlijke eigendom, meestal van een woning. Anders dan vaak wordt gedacht is niemand verplicht om deelgenoot te zijn in een gezamenlijk eigendom. De wet regelt dat te allen tijde aan de rechtbank verdeling kan worden gevraagd. Kort gezegd heeft een deelgenoot het recht om uitgekocht [...]

Door | 27 september 2018

Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 31 januari 2018 uitspraak gedaan over een alternatieve erfstelling in een testament. Bij testament van 30 september 2010 heeft erflaatster haar echtgenoot tot enig erfgenaam van haar nalatenschap benoemd. Voor het geval haar echtgenoot eerder dan zij zou overlijden heeft erflaatster (bij wijze van alternatieve [...]

Door | 23 september 2018

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris. Informatieplicht ten aanzien van de mogelijkheid van de niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen (artikel 4:82 BW). In dit vrijwaringsgeding heeft de erfgename - samengevat - gevorderd dat de notaris zal [...]

Door | 15 september 2018

Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 april 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap. Was de executeur in zijn taak tekortgeschoten? Waren de geestvermogen van erflater gestoord? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten. De grondslag van de vordering van de erfgenaam is artikel 3:185 BW, maar feitelijk stelt zij aan [...]

Door | 8 september 2018

Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

Aan de orde is een uitspraak over de nieuwe wet BETS (Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden). De erfgenamen hebben zuiver aanvaard en worden geconfronteerd met een hoge schuld. Erflater is nooit gehuwd of als partner geregistreerd geweest. Hij heeft geen afstammelingen achtergelaten. Zijn erfgenamen zijn twee zusters die zuiver hebben aanvaard. Geheel onverwacht verschijnen de kinderen [...]

Door | 7 september 2018