Monthly Archives: juli 2018

Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

Wanneer u als erfgenaam er zeker van bent dat een nalatenschap negatief is kunt u beter verwerpen dan beneficiair aanvaarden. Immers, wanneer u beneficiair aanvaardt moet de nalatenschap worden vereffend en zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. De erfgenamen worden dan samen verantwoordelijk voor een aantal wettelijk voorgeschreven verplichtingen in het belang van alle schuldeisers. Praktisch [...]

Door | 31 juli 2018

Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

Van onze advocaat erfrecht. De Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap en de kosten ter vereffening van de nalatenschap als schulden van de nalatenschap. Erflater en erflaatster zijn de ouders van verzoekers. Verzoekers zijn de erfgenamen van hun ouders. De vereffenaar is benoemd tot vereffenaar van gemelde nalatenschappen [...]

Door | 25 juli 2018

Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 januari 2018 een verzet tegen een uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege vele onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van de erflater (artikel 4:218 lid 3 BW). Erfgenamen hebben verzocht het verzet gegrond te verklaren en te bepalen dat vereffenaar eindafrekening en verantwoording ter inzage aflegt. Ingevolge artikel 4:218 [...]

Door | 21 juli 2018

Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

Het nieuwe artikel 4:194a BW beschermt de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard tegen bepaalde schulden. Maar om voor die bescherming in aanmerking te komen moet er aan meerdere criteria worden voldaan: het moet bijvoorbeeld gaan om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen en binnen drie maanden na ontdekking van de [...]

Door | 18 juli 2018

Nieuwe wet beschermt erfgenamen

De erfgenamen in deze zaak hebben de nalatenschappen niet verworpen. Zij hebben na het overlijden van erflaatster onder andere betalingsregelingen getroffen voor betaling van de facturen van de beide uitvaarten, zij hebben de in de woning van erflater aangetroffen post meegenomen en doorgenomen, openstaande rekeningen voldaan uit hun eigen vermogen en de vervuilde en verwaarloosde [...]

Door | 17 juli 2018

Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

Op 6 juli heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak betreffende testament en levensverzekering van één van onze advocaten. De zaak betreft het volgende. Vader (erflater) heeft twee verzekeringspolissen afgesloten in de jaren ’90. Kort samengevat is hijzelf de eerste begunstigde, zijn echtgenote de tweede en zijn dochters de derde (standaardbegunstiging). Beide dochters [...]

Door | 17 juli 2018

Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de onzorgvuldigheid van een notaris bij voorlichting van de erfgenamen over het testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis. Klagers verwijten de notaris het volgende. Onjuiste voorlichting en advisering bij de totstandkoming van het [...]

Door | 15 juli 2018

De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

Voor de onterfde echtgenoot, voor de echtgenoot die achterblijft zonder recht op de echtelijke woning en voor de echtgenoot die niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien heeft de wetgever enkele speciale voorzieningen in het leven geroepen. De langstlevende echtgenoot heeft altijd recht op vruchtgebruik van de gezamenlijke woning, mits die woning ook [...]

Door | 11 juli 2018

Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 9 februari 2018 uitspraak gedaan over het ontslag van een testamentair bewindvoerder. Waren de belangen van de minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd? Uit het verzoekschrift en de bijlagen blijkt het volgende. De erflaatster is de oma van de erfgenamen en heeft bij testament, verleden op [...]

Door | 7 juli 2018