Monthly Archives: december 2017

Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 september 2017 uitspraak gedaan over, en toepassing gegeven aan, artikel 4:191 lid 2 BW: de rechter schrijft op verzoek van een erfgenaam een maatregel voor die bestaat uit het tijdelijk opdragen van het beheer over een nalatenschap. De kantonrechter heeft kennisgenomen van de brief van [...]

Door | 27 december 2017

Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

Onze advocaat erfrecht wordt vaak gevraagd om advies in zaken waarin na het overlijden van de eerst ouder de erfdelen, ook wel kindsdelen, niet zijn vastgesteld. Met name in samengestelde gezinnen waarin de achterblijvende langstlevende de stiefouder is van de erfgenamen van erflater levert dit nogal eens conflicten op bij het overlijden van de langstlevende. [...]

Door | 22 december 2017

Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 september 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Wat was de bedoeling van de erflater met een bepaling in het testament? Overgangsrecht. De advocaat van appellanten betoogt dat uit het ontbreken van een expliciete bepaling, zoals een langstlevende beding, geen bedoeling van [...]

Door | 20 december 2017

Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. Klagers verweten de notaris dat zij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van het gewijzigde testament. Klagers hebben aan hun klacht het volgende ten grondslag [...]

Door | 18 december 2017

Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 13 juni 2017 uitspraak gedaan over een vordering van een derde jegens de vereffenaar van een nalatenschap teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen. Het gaat in deze zaak om het volgende. De man heeft op 23 juni 2016 de vereffenaar, de [...]

Door | 13 december 2017

Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag 1 september 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot het geven van een aanwijzing van de kantonrechter ex art. 4:210 BW. De aanwijzing betreft de wijze van de uitoefening van het optierecht (koopoptie woning) tegenover de nalatenschap. Op 2010 is te Pianello del Lario, Como, Italië, overleden [...]

Door | 5 december 2017

Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

De advocaten van ons kantoor staan u ook bij in zaken over bewind, mentorschap en curatele. Met name bewind en curatele kunnen aan de orde zijn in nalatenschapskwesties. In zaken van bewind wordt het vermogen van de betrokkene onder bewind gesteld. Vanwege een beperking in de geestelijke vermogens of in geval van verkwisting of grote [...]

Door | 4 december 2017