Executeur

Een executeur kan worden benoemd bij testament. Op grond van de wet is de taak van de executeur het beheer van de erfenis. De erflater kan deze taak in het testament beperken of uitbreiden. In veel nieuwe testamenten is de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder en daarmee kan hij in principe ook de erfenis verdelen. Wij kunnen met u beoordelen of de executeur zich wel aan de grenzen van zijn bevoegdheid houdt. Bekijkt u ook eens onze aparte website over de executeur.

Verklaring van executele

Een executeur zal aan veel derden (bijvoorbeeld banken) moeten laten zien dat hij executeur is zonder dat hij het hele testament wil laten zien. Dat kan met de verklaring van erfrecht. Dit is een notariële akte waarin een aantal relevante zaken staat, zoals dat de executeur inderdaad executeur is en wat zijn bevoegdheden zijn. U kunt een dergelijke akte vragen aan een notaris.

Een verklaring van erfrecht is een meer uitgebreide akte, waarin staat opgenomen wie de erfgenamen zijn of er sprake is van een wettelijke verdeling of er legaten zijn etcetera. Ook deze akte kunt u aan een notaris vragen. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft over deze verklaringen.

Wat voor soorten executeurs zijn er?

Schols gebruikte ooit sterren om de executeurs te duiden, waarbij die met twee sterren mag beheren en die met drie sterren mag verdelen. De sterren zijn nuttig om te begrijpen dat u goed in het testament moet kijken (of het onze advocaat executeur moet vragen) om te zien wat een executeur mag doen. Er zijn executeurs die alleen de begrafenis mogen regelen, er zijn executeurs die de erfenis mogen afwikkelen en er zijn executeurs die zelfs mogen verdelen (dan heet het afwikkelingsbewindvoerder). Bel onze advocaat executeur als u wilt weten welke bevoegdheden een executeur heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Wat moet de executeur doen?

De executeur zal allereerst de nalatenschap moeten inventariseren en proberen zoveel mogelijk op een rijtje te zetten wat de bezittingen zijn en wat de schulden. Dat stuk heet een boedelbeschrijving en onze advocaat executeur kan u daarbij helpen. Als de executeur geen boedelbeschrijving maakt of er veel te laat mee is, kan een erfgenaam onze advocaat executeur vragen om dit via de kantonrechter te regelen. Naast de boedelbeschrijving moet de executeur de erfgenamen ook informeren. Onze advocaat executeur kan u uitleggen hoe ver die informatieplicht gaat. Bel nu (020-3980150) of stel hier uw vraag.

Wat zijn de bevoegdheden van een executeur

Als een executeur zijn taak heeft aanvaard, is het vaak de vraag wat zijn bevoegdheden zijn. De Hoge Raad heeft onder het oude recht de volgende omschrijving van de bevoegdheden van een executeur gegeven: ‘de executeur is bevoegd met uitsluiting van anderen het beheer over de goederen van de nalatenschap te voeren’. De executeur mag dan ook zelf bepalen hoe hij het beheer doet en mag op grond daarvan ook keuzes maken waarvan hij denkt dat deze juist zijn. Dat alles natuurlijk wel volgens de zorg die een goed executeur moet betrachten. Stel uw vraag aan onze advocaat executeur over de bevoegdheden van een executeur hier.

Executeur moet de schulden voldoen

De executeur moet de nalatenschap afwikkelen en één van de meest belangrijke punten daarbij is dat hij de schulden moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de kindsdelen, de legitieme en legatarissen. Onze advocaat executeur kan u helpen bij de vraag welke vorderingen voorgaan.

Het kan zijn dat de executeur te weinig geld heeft om bepaalde schulden te voldoen. Dan moet de executeur zaken van de nalatenschap verkopen.  Het kan ook zijn dat de waarde van bepaalde zaken snel daalt, bijvoorbeeld aandelen of een woning. Ook dan dient de executeur, na overleg met een expert, snel te verkopen. Bel onze advocaat executeur als u hier vragen over heeft: 020-3980150.

Een executeur doet er goed aan om snel in kaart te brengen of er wel voldoende in de erfenis zit om alle schuldeisers te voldoen. Als er namelijk niet ruimschoots voldoende is, dan zegt de wet in artikel 202 lid 1 sub a van boek 4 van het BW dat de erfenis dan wordt vereffend. Meestal zal dat betekenen dat de erfgenamen de taak van de executeur overnemen. Het kan voor de erfgenamen ook een goedkope manier zijn om van de executeur af te komen, namelijk door te stellen dat er niet genoeg is om alle schulden te betalen. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft of stel uw vragen hier.

Verkoop van een woning door de executeur

Indien de executeur van mening is dat hij voor het beheer van de erfenis bepaalde zaken moet verkopen, dan moet hij in overleg treden met de erfgenamen. Vaak wordt de vraag gesteld of een executeur de ( echtelijke) woning mag verkopen. Indien dit nodig is om de schulden te voldoen, dan mag de executeur de woning verkopen. Indien u het met deze verkoop niet eens bent, kunnen wij dit voor u aan de rechter voorleggen. Bel ons als u een vraag heeft voor onze advocaat executeur: 020-3980150.

Executeur voert de procedures namens de boedel

Onze advocaat executeur ziet in veel procedures dat vergeten wordt dat de executeur degene is die de erfgenamen vertegenwoordigt in een procedure. Een procedure tegen een derde om bijvoorbeeld een lening te innen moet dus in beginsel door de executeur tegen deze derde worden gevoerd. Als de erfgenamen die procedure voeren zullen ze niet ontvankelijk worden verklaard. Anderzijds moet een legitimaris, die zijn legitieme opeist, een procedure tegen de executeur te beginnen en niet tegen de erfgenamen. Onze advocaat executeur kan dit uiteraard goed voor u doen. Bel nu: 020-3980150.

Ontslag executeur

Ontslag van een executeur kan bijvoorbeeld als u de executeur om bepaalde redenen grondig wantrouwt of indien de executeur u geen informatie verschaft. indien u een executeur wilt ontslaan, kunnen wij dit aan de rechter vragen. U kunt ook op andere manieren een executeur buiten spel zetten, namelijk door hem mede te delen dat zijn beheer is geëindigd, omdat hij al anderhalf jaar in functie is. Ook kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Indien de executeur dan niet kan verklaren dat de nalatenschap toereikend is, is zijn taak beëindigd.

Onze advocaat executeur legt u uit hoe het ontslag van een executeur in zijn werk gaat. Allereerst kan onze advocaat executeur een verzoekschrift voor u opstellen om de executeur te ontslaan. Natuurlijk staan wij ook veel executeurs bij die zich juist willen verdedigen tegen een onterecht verzoek om ontslag. Bij het verzoek om ontslag kan ook worden gevraagd om de executeur per direct te schorsen, zodat de executeur niets meer kan. De executeur mag een verweerschrift indienen en vervolgens vindt een zitting plaats. Op deze zitting kan onze advocaat executeur het verzoek nog nader toelichten (of het verweer als hij optreedt voor de executeur) en vervolgens wordt een beschikking gewezen. Bel onze advocaat executeur als u een executeur wilt ontslaan of zich juist daartegen wilt verdedigen: 020-3980150.

Verweer tegen een ontslag als executeur

Onze advocaat executeur staat ook veel executeurs bij die zich verdedigen tegen een onterecht ontslag. Uiteraard kan de executeur de verwijten weerleggen en aantonen dat het beweerde wantrouwen onvoldoende objectief is. Maar het kan ook zijn dat de executeur zijn werk (bijna) af heeft. Als er geen schorsing van de executeur is gevraagd, kan de executeur doorwerken tot de beslissing en vaak duurt dat enkele maanden. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 oktober 2016 bepaald dat erfgenamen geen belang hebben bij een ontslag van de executeur als deze zijn werkzaamheden al af heeft. Bel onze advocaat executeur als u verweer wilt voeren tegen een ontslag: 020-3980150.

Wie wordt er executeur na het ontslag?

Onze advocaat executeur ziet vaak dat er niet wordt nagedacht over de vraag wie er executeur wordt na het ontslag. Als het testament geen mogelijkheid kent voor een nieuwe executeur dan moeten de erfgenamen onderling de vereffening doen. Maar vaak ontstaat er dan een patstelling omdat een erfgenaam niet meewerkt. Belt u dan onze advocaat executeur zodat hij een verzoek kan indienen voor een vereffenaar. Vergeet u dan niet dat deze vereffenaar wel uit de boedel moet worden betaald. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft: 020-3980150.

Wanneer eindigt het beheer van de executeur

De executeur, die zijn taak heeft volbracht, kan zelf het beheer beëindigen door de zaken aan de erfgenamen feitelijk over te dragen. De erfgenamen kunnen ook zelf het beheer beëindigen door de schulden en lasten te voldoen (waardoor er geen werk meer is voor de executeur) of nadat de executeur anderhalf jaar de erfenis heeft beheerd. Onze advocaat executeur kan dan voor u een brief opstellen om de executele te beëindigen. De executeur kan dan om verlenging van de termijn vragen. Bel onze advocaat executeur: 020-3980150.

Aansprakelijkheid executeur

In sommige gevallen handelt een executeur onzorgvuldig, bijvoorbeeld door in een dalende markt stil te zitten en een effectenportefeuille of woning niet te verkopen. Wij kunnen dan met u de executeur aansprakelijk stellen voor eventuele verliezen. De executeur doet er derhalve verstandig aan in het geval van aandelen en/of een woning snel te handelen en aan de erfgenamen voor te leggen of hij moet verkopen of dat de erfgenamen zelf willen kopen.

Rekening en verantwoording executeur

Het is logisch dat een executeur aan het einde van de executele financiële uitleg moet geven over wat hij heeft gedaan: de rekening en verantwoording. Met ‘rekening’ wordt bedoeld dat de executeur inzage geeft in de cijfers en de onderliggende stukken en bij ‘verantwoording’ moet hij uitleggen wat hij heeft gedaan en soms waarom. De executeur doet de rekening en verantwoording meestal aan de erfgenamen. Als het goed is verlenen de erfgenamen de executeur décharge, dat wil zeggen dat de erfgenamen akkoord zijn met de rekening en verantwoording van de executeur. Heeft u vragen over de rekening en verantwoording van een executeur  bel dan onze advocaat executeur: 020-3980150.

De executeur en de vereffenaar

Als de afwikkeling van de nalatenschap niet loopt en er geen executeur is, dan is het verstandig eens contact op te nemen met onze advocaat executeur, die een vereffenaar voor u kan laten benoemen door de Rechtbank. Ook een vereffenaar moet de erfenis afwikkelen, de schuldeisers voldoen en de erfenis verdelingsklaar maken. De vereffenaar wordt in beginsel gecontroleerd door de Kantonrechter en kan enigszins worden vergeleken met een curator in een faillissement. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft over vereffening: 020-3980150.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een bepaalde zaak voorleggen dan kunt u hier contact opnemen of onze advocaat executeur bellen: 020-3980150.